Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Circumstàncies que s'han de presentar per a l'aplicació del mètode d'estimació objectiva

El mètode d'estimació objectiva resulta aplicable el 2020 a les activitats econòmiques, excloses les agrícoles, ramaderes i forestals el comentari de les quals es realitza al Capítol següent, desenvolupades directament per persones físiques en qui es presentin les següents circumstàncies:

  1. Tractar-se d'activitats incloses en la relació continguda en l'Ordre HAC /1164/2019, de 22 de novembre (BOE del 30), que més endavant es reprodueix.
  2. Que el contribuent titular de l'activitat no hagi renunciat, de forma expressa o tàcita, a l'aplicació del mètode d'estimació objectiva ni als règims especials:simplificat i de l'agricultura, ramaderia i pesca de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o simplificat i de l'agricultura i ramaderia de l'Impost General Indirecte Canari (IGIC).
  3. Que el contribuent no incorri en cap causa d'exclusió del mètode d'estimació objectiva.

Cada una d'aquestes circumstàncies s'examina en els apartats següents.