Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Conseqüències de l'exclusió del mètode d'estimació objectiva

Normativa: Art. 34.3 Reglament IRPF

L'exclusió del mètode d'estimació objectiva per qualsevol de les circumstàncies anteriorment comentades produeix els seus efectes únicament l'any immediat posterior a aquell en què es produeixi l'esmentada circumstància i suposarà la inclusió durant els tres anys següents en l'àmbit d'aplicació de la modalitat simplificada del mètode d'estimació directa, tret de renúncia al mateix.

Important:si se supera el volum de rendiments íntegres o de compres previst a l'article 32.2 del Reglament del IRPF el contribuent quedarà exclòs de l'àmbit d'aplicació del mètode d'estimació objectiva per a totes les seves activitats econòmiques durant, almenys, els tres anys següents, amb independència del tipus d'activitats que es desenvolupin en aquests anys.