Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Càlcul de l'import corresponent a aquesta minoració per incentius a l'ocupació

1.1.Coeficients minoració

Per determinar l'import corresponent a aquesta minoració, haurà de multiplicar-se la quantia del "rendiment anual per unitat abans d'amortització" establert per al mòdul "personal assalariat" pel coeficient de minoració que correspongui, el qual està constituït, al seu torn, per la suma dels dos coeficients següents:

  • Coeficient per increment del nombre de persones assalariades.
  • Coeficient per trams del nombre d'unitats del mòdul "personal assalariat".

De forma resumida:

Minoració = RA x (Coeficient per increment del núm. de persones assalariades + Coeficient per trams)

Sent RA l'import del rendiment anual per unitat abans d'amortització del mòdul "personal assalariat" corresponent a l'activitat que es tracti.

1.2.Determinació del coeficient per increment del nombre de persones assalariades

L'aplicació d'aquest coeficient està condicionada al compliment dels següents requisits:

  • Que l'any 2020 s'hagi incrementat, en termes absoluts, el nombre de persones assalariades ocupades en l'activitat en relació amb l'any 2019.
  • Que, a més, el nombre d'unitats del mòdul "personal assalariat" de 2020 sigui superior al nombre d'unitats d'aquest mateix mòdul corresponent a 2019.

Complint-se ambdós requisits, la diferència positiva entre el nombre d'unitats del mòdul "personal assalariat" de 2020 i el corresponent a 2019 es multiplicarà per 0,40.El resultat obtingut és el coeficient per increment del nombre de persones assalariades.

A aquests efectes, es tindran en compte exclusivament les persones assalariades que s'hagin computat en la Fase 1a, d'acord amb les regles anteriorment comentades per al còmput del mòdul "personal assalariat".Si l'any anterior no s'hagués estat acollit al mètode d'estimació objectiva, prendrà com a nombre d'unitats corresponent a l'esmentat any el que hagués correspost, d'acord amb les regles establertes per al còmput del "personal assalariat".

Atenció: en cap cas no es tindran en compte, a efectes de determinar el coeficient per increment del nombre de persones assalariades, aquelles que no s'haguessin computat, per determinar el rendiment net previ de l'activitat, com és el cas dels alumnes de formació professional específica que realitzin el mòdul obligatori de formació en centres de treball.

1.3.Determinació del coeficient per trams del nombre d'unitats del mòdul "personal assalariat"

A cada un dels trams del nombre d'unitats del mòdul "personal assalariat" utilitzat per determinar el rendiment net previ corresponent a l'exercici 2020, exclosa, en el seu cas, la diferència positiva sobre la qual s'hagués aplicat el coeficient 0,40 anterior, se li aplicarà el coeficient que correspongui de la següent taula:

TramCoeficient
Fins a 1,00 0,10
Entre 1,01 i 3,00 0,15
Entre 3,01 i 5,00 0,20
Entre 5,01 i 8,00 0,25
Més de 8,00 0,30

El resultat de l'aplicació de l'esmentada taula és el coeficient per trams del nombre d'unitats del mòdul "personal assalariat".

La minoració per incentius a l'ocupació serà el resultat de multiplicar la quantia del "rendiment anual per unitat abans d'amortització", establert per al mòdul "personal assalariat" pel resultat de sumar els dos coeficients anteriors.