Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Índex corrector per a empreses de petita dimensió

Normativa:Instrucció 2.3 b.1) de l'Ordre HAC/1164/2019, de 22 de novembre (BOE del 30).

Aquest índex corrector resulta aplicable a les empreses que compleixin els següents requisits:

 1. Que el titular de l'activitat sigui persona física.
 2. Que exerceixi l'activitat en un únic local.
 3. Que no disposi de més d'un vehicle afecte a l'activitat i aquest no superi els 1.000 kg de capacitat de càrrega.
 4. Que en cap moment de l'any 2020 no hagi tingut més de dues persones assalariades en l'activitat.

Presentant-se aquests requisits, la quantia de l'índex corrector serà la que, en funció del nombre de persones assalariades i, en el seu cas, la població del municipi en què s'exerceix l'activitat, s'indica a continuació:

 • Si l'activitat s'exerceix sense personal assalariat:

  Població del municipi en el qual s'exerceix l'activitatÍndex aplicable
  Fins a 2.000 habitants 0,70
  De 2.001 fins a 5.000 habitants 0,75
  Més de 5.000 habitants 0,80

  Quan, per exercir-se l'activitat en diversos municipis, existeixi la possibilitat d'aplicar més d'un índex dels anteriorment assenyalats, s'aplicarà un únic índex, que serà el corresponent al municipi de més població.

 • Si l'activitat s'exerceix amb personal assalariat, fins a un màxim de dos treballadors, s'aplicarà l'índex 0,90 qualsevol que sigui la població del municipi en el qual es desenvolupi l'activitat.