Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Fase 4a:Determinació del rendiment net de l'activitat

La determinació del rendiment net de l'activitat és el resultat de disminuir el rendiment net de mòduls en la quantia de les reduccions generals (en el seu cas, si procedeix, en la quantia de la reducció específica per a activitats econòmiques desenvolupades en el terme municipal de Lorca) i en la de les despeses extraordinàries per circumstàncies excepcionals.El saldo resultant d'aquesta operació s'haurà d'incrementar en l'import corresponent a altres percepcions empresarials.