Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

4.Altres percepcions empresarials

Normativa:Vegeu la norma comuna 3 de l'Annex III de l'Ordre HAC/1164/2019, de 22 de novembre (BOE del 30).

El rendiment net de mòduls s'haurà d'incrementar en l'import corresponent a altres percepcions empresarials tals com les subvencions corrents i de capital.

Els criteris d'imputació temporal de les subvencions corrents i de capital es comenten al Capítol 7 d'aquest Manual.

Les prestacions percebudes de la Seguretat Social per incapacitat temporal, risc durant l'embaràs o invalidesa provisional, en el seu cas, tributen com rendiments del treball

Covid 19:les prestacions per cessament d'activitat concedides amb motiu de l'emergència sanitària motivada pel Covid-19, que es contemplen als articles 17 del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del Covid-19 (BOE del 18), 9 del Reial Decret llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial (BOE del 27) i 13 del Reial Decret llei 30/2020 de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació (BOE del 30) es consideren rendiments de treball pel que no computen com ingressos de l'activitat econòmica.

Aquesta mateixa consideració té la prestació extraordinària de cessament d'activitat per als treballadors de temporada prevista a l'article 14 del Reial Decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació (BOE del 30) i, per tant, tampoc no computa com a ingrés de l'activitat econòmica.