Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Concepte i àmbit d'aplicació

Normativa:Arts.16.2 b), 31 i disposició transitòria trenta-dosena Llei IRPF;art. 32 i ss.Reglament i Ordre HAC/1164/2019

El mètode d'estimació objectiva resulta aplicable a l'exercici 2020 a les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, inclosos els treballs, serveis i activitats accessoris realitzats pels titulars de les esmentades activitats, així com als processos de transformació, elaboració o manufactura de productes naturals realitzades pels titulars de les explotacions de les quals s'obtinguin els esmentats productes, sempre que es presentin les circumstàncies que mes endavant s'indiquen.