Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Activitats econòmiques desenvolupades a través d'entitats en règim d'atribució de rendes

Normativa:Art. 39 Reglament IRPF

Les entitats en règim d'atribució de rendes que desenvolupin activitats agrícoles, ramaderes o forestals aplicaran el mètode d'estimació objectiva per a la determinació del rendiment net de les esmentades activitats amb independència de les circumstàncies que es presentin individualment en els seus socis, hereus, comuners o partícips, sempre que, a més de les condicions de caràcter general assenyalades anteriorment per a les activitats econòmiques desenvolupades per persones físiques, es compleixin els següents requisits:

  • Que tots els socis, hereus, comuners o partícips siguin persones físiques contribuents pel IRPF.

  • Que no s'hagi renunciat en temps i forma a l'aplicació del mètode d'estimació objectiva.

    La renúncia s'haurà de formular per unanimitat de tots els socis, hereus, comuners o partícips integrants de l'entitat;tanmateix, la revocació de la renúncia podrà ser presentada per un de sol d'ells.

Important: per a la definició de l'àmbit d'aplicació del mètode d'estimació objectiva a les entitats en règim d'atribució de rendes, s'hauran de computar no només les operacions corresponents a les activitats desenvolupades per la mateixa entitat, sinó també les corresponents a les desenvolupades pels seus socis, hereus, comuners o partícips;els cònjuges, descendents i ascendents d'aquests;així com per altres entitats en règim d'atribució en les quals participin qualssevol de les persones anteriors en qui es presentin les circumstàncies expressades en les Regles de determinació del volum de rendiments íntegres i de compres.

En tot cas, el rendiment net determinat per l'entitat en règim d'atribució de rendes s'atribuirà als socis, hereus, comuners o partícips, segons les normes o pactes aplicables en cada cas i, si aquests no constessin a l'Administració en forma fefaent, s'atribuirà per parts iguals.