Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

2.Renúncia a l'aplicació del règim d'estimació objectiva i al règim especial simplificat d'IVA o de l'IGIC

Renúncia expressa

Normativa:Arts.33.1 a) i 4 Reglament IRPF.Vegin-se també els articles 1 i 2 de la Ordre HAC /1164/2019, de 22 de novembre (BOE del 30) i l'article 10 del Reial Decret llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l'economia i l'ocupació (BOE del 22)

La renúncia expressa tant al mètode d'estimació objectiva com als règims especials.simplificat i de l'agricultura, ramaderia i pesca del IVA o simplificat i de l'agricultura i ramaderia del IGIC s'ha d'efectuar, com a regla general, el mes de desembre anterior a l'inici de l'any natural en què hagi de fer efecte.

No obstant això, excepcionalment per a l'exercici 2020 s'han adoptat respecte a la renúncia expressa al mètode d'estimació objectiva les següents mesures:

  • Inicialment, la disposició transitòria primera del Reial Decret llei 18/2019, de 27 de desembre, pel que s'adopten determinades mesurades en matèria tributària, cadastral i de seguretat social (BOE del 28), va permetre exercitar la renúncia o revocació de la renúncia fins al 30 de gener de 2020.Ara bé, les renúncies o revocacions presentades per a l'any 2020, durant el mes de desembre de 2019 s'entenen presentades en període hàbil.
  • Tanmateix, després de la declaració de l'estat d'alarma pel Covid-19 l'article 10 del Reial Decret llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l'economia i l'ocupació (BOE del 22), per flexibilitzar el règim de pimes i autònoms adaptant-lo a la situació real de l'activitat econòmica provocada per l'emergència sanitària, va permetre exercir la renúncia al mètode d'estimació objectiva en IRPF i/o règim d'estimació simplificada en IVA a l'exercici 2020 sense subjecció al termini de 3 anys, de manera que els contribuents poden tornar a aplicar l'esmentat mètode a l'exercici 2021, sempre que compleixin els requisits normatius per a la seva aplicació.

    Per a això, els contribuents podien renunciar al mètode d'estimació objectiva presentant el pagament fraccionat corresponent al primer trimestre de 2020 conforme al mètode d'estimació directa (és a dir, presentant el model 130, en lloc del 131).

    En aquest cas tributen el 2020 en el mètode d'estimació directa.Addicionalment, per a l'any 2021, s'ha establert de forma excepcional que poden tornar a tributar en el règim d'estimació objectiva sempre que compleixin els requisits per a la seva aplicació, revocant la renúncia anterior durant del mes de desembre de 2020 o mitjançant la presentació en termini de la declaració corresponent al pagament fraccionat del primer trimestre de l'exercici 2021 en la forma disposada per al mètode d'estimació objectiva.

    També es preveu per l'article 10.1 del Reial Decret llei 35/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents de suport al sector turístic, l'hostaleria i el comerç i en matèria tributària (BOE del 23), la renúncia a l'aplicació del mètode d'estimació objectiva per a l'exercici el 2021 que tampoc no vincula per a 2022.

En el supòsit d'inici d'activitat, la renúncia s'efectuarà en el moment de presentar la declaració censal d'inici d'activitat.

La renúncia s'haurà de presentar mitjançant el model 036 de declaració censal d'alta, modificació i baixa al Cens d'empresaris, professionals, i retenidors o en el model 037 de declaració censal simplificada d'alta, modificació i baixa a l'esmentat Cens d'empresaris, professionals, i retenidors, aprovats per l'Ordre EHA/1274/2007, de 26 d'abril.

Renúncia tàcita

Normativa:Art. 33.1 b) Reglament IRPF.Vegeu també l'article 5 de l'Ordre HAC/1264/2017, de 27 de novembre (BOE del 30).

També s'entén efectuada la renúncia al mètode d'estimació objectiva per la presentació en el termini reglamentari (fins al 20 d'abril) de la declaració corresponent al pagament fraccionat del primer trimestre de l'any natural en què hagi d'assortir efectes en la forma disposada per al règim d'estimació directa.

En cas d'inici de l'activitat, s'entendrà efectuada la renúncia quan es realitzi en el termini reglamentari el pagament fraccionat corresponent al primer trimestre d'exercici de l'activitat en la forma disposada per al mètode d'estimació directa.

Conseqüències de la renúncia

Normativa:Art. 33.2 i 3 Reglament IRPF

La renúncia al mètode d'estimació objectiva en relació amb una activitat qualsevol origina que el contribuent quedi sotmès obligatòriament al mètode d'estimació directa, en la modalitat del mateix que correspongui, per a la determinació del rendiment net de la totalitat de les activitats que desenvolupi, durant un període mínim de tres anys.

Covid-19: no obstant això, per a l'any 2020, com a conseqüència del Covid-19, s'ha permès la renúncia excepcional al mètode d'estimació objectiva eliminant la vinculació obligatòria al termini de tres anys, de manera que el 2021 el contribuent que hagi renunciat, d'acord amb l'establert a l'article 10 del Reial Decret llei 15/2020, podrà tornar a tributar en el règim d'estimació objectiva sempre que compleixin els requisits per a la seva aplicació, revocant la renúncia anterior.

Transcorregut aquest termini, s'entendrà prorrogada tàcitament per a cada un dels anys següents en què pogués resultar aplicable el mètode d'estimació objectiva, tret que es procedeixi formalment a la seva revocació el mes de desembre anterior a l'inici de l'any natural en què hagi de fer efecte.

En tot cas, si l'any immediat anterior a aquell en què la renúncia al mètode d'estimació objectiva hagi de fer efecte, se superessin els límits que determinen el seu àmbit d'aplicació, l'esmentada renúncia es tindrà per no presentada.