Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Introducció:esquema

Normativa:Vegin-se l'Annex I i les instruccions per a l'aplicació dels signes, índexs o mòduls en el IRPF contingudes en el mateix de l'Ordre HAC/1164/2019, de 22 de novembre (BOE del 30).

El rendiment net és el resultant de la suma dels rendiments nets que corresponguin a cada una de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals desenvolupades pel contribuent.

El rendiment net corresponent a cada activitat s'ha d'obtenir efectuant de forma successiva les operacions que esquemàticament s'indiquen a continuació:

Fase 1a

INGRESSOS ÍNTEGRES (incloses subvencions, indemnitzacions i ajuda pac pagament únic)

(×) ÍNDEX DE RENDIMENT NET

(*) Quan el perceptor de l'ajuda directa de pagament únic de la PAC no hagi obtingut ingressos per activitats agrícoles o ramaderes l'índex de rendiment net a aplicar és el 0,56.

= RENDIMENT NET PREVI

Fase 2a

(−) AMORTIZACI&ÓN DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL E INTANGIBLE (excloses activitats forestals)

= RENDIMENT NET MINORAT

Fase 3a

(×) ÍNDEXS CORRECTORS (en funció del tipus d'activitat i determinades circumstàncies)

= RENDIMENT NET DE M&ÓDULOS

Fase 4a

(−) REDUCCI&ÓN DE CARÀCTER GENERAL: 20 PER 100

(−) REDUCCI&ÓN AGRICULTORS J&ÓVENES:25 PER 100

(�) DESPESES EXTRAORDINARIS PER CIRCUMSTÀNCIES EXCEPCIONALS (incendis, inundacions, enfonsaments, etc, comunicades a l'AEAT en temps i forma)

= RENDIMENT NET DE L'ACTIVITAT

Fase 5a

(−) REDUCCI&ÓN PER IRREGULARITAT:30 PER 100 (Reduccions de rendiments generats en més de 2 anys o obtinguts de forma notòriament irregular)

= RENDIMENT NET REDUÏT DE L'ACTIVITAT