Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

Definició de jurisdicció no cooperativa

La disposició addicional primera de la Llei 36/2006, de 29 de novembre, de mesures per a la prevenció del frau fiscal (BOE del 30), després de la modificació introduïda per l'article setzè de la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, de transposició de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consell, de 12 de juliol de 2016, per la qual s'estableixen normes contra les pràctiques d'elusió fiscal que incideixen directament en el funcionament del mercat interior, de modificació de diverses normes tributàries i en matèria de regulació del joc (BOE del 10), conté la definició de països i territoris que tenen la consideració de jurisdiccions no cooperatives que substitueix a la de paradís fiscal, de baixa o nul·la tributació i d'efectiu intercanvi d'informació tributària.

Respecte de la definició de jurisdiccions no cooperatives els seus apartats 1 i 2 estableixen:

 1. Tindran la consideració de jurisdiccions no cooperatives els països i territoris, així com els règims fiscals perjudicials, que es determinin per la Ministra d'Hisenda mitjançant Ordre Ministerial conforme als criteris que s'estableixen en els apartats següents d'aquest article.

 2. La relació de països i territoris que tenen la consideració de jurisdiccions no cooperatives es podrà actualitzar tenint en compte els següents criteris:

  1. En matèria de transparència fiscal:

   1. L'existència amb aquest país o territori de normativa sobre assistència mútua en matèria d'intercanvi d'informació tributària en els termes previstos en la Llei 58/2013, de 17 de desembre, General Tributària, que sigui d'aplicació.

   2. El compliment d'un efectiu intercanvi d'informació tributària amb Espanya.

   3. El resultat de les avaluacions inter pareixes realitzades pel Fòrum Global de Transparència i Intercanvi d'Informació amb Fines Fiscals.

   4. L'efectiu intercanvi d'informació relativa al titular real, definit en els termes de la normativa espanyola en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

   Als efectes d'aquesta lletra a) s'entén per efectiu intercanvi d'informació, l'aplicació de la normativa sobre assistència mútua en matèria d'intercanvi d'informació tributària tenint en compte els termes de referència aprovats pel Fòrum Global de Transparència i Intercanvi d'Informació amb Fines Fiscals.

  2. Que facilitin la celebració o existència d'instruments o de societats extraterritorials, dirigits a l'atracció de beneficis que no reflecteixin una activitat econòmica real en aquests països o territoris.

  3. L'existència de baixa o nul·la tributació.

   Existeix baixa tributació quan al país o territori de què es tracti s'apliqui un nivell impositiu efectiu considerablement inferior, inclòs el tipus zero, a l'exigit a Espanya en un impost idèntic o anàleg a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, a l'impost sobre societats o a l'Impost sobre la Renda de no Residents.

   Existeix nul·la tributació quan al país o territori de què es tracti no s'apliqui un impost idèntic o anàleg a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, a l'impost sobre societats o a l'Impost sobre la Renda de no Residents, segons correspongui.

   Tindran la consideració d'impost idèntic o anàleg els tributs que tinguin com a finalitat la imposició de la renda, si més no parcialment, independentment del fet que l'objecte del mateix el constitueixi la pròpia renda, els ingressos o qualsevol altre element indiciari d'aquesta.

 3.  La relació de règims fiscals perjudicials que tenen la consideració de jurisdiccions no cooperatives es podrà actualitzar tenint en compte els criteris del Codi de Conducta en matèria de Fiscalitat Empresarial de la Unió Europea o del Fòrum de Règims Fiscals Perjudicials de l'OCDE.

Atenció: totes referències efectuades en la normativa de l'IRPF a paradisos fiscals, a països o territoris amb els que no existeixi efectiu intercanvi d'informació, o de nul·la o baixa tributació s'entendran efectuades a la definició de jurisdicció no cooperativa  que estableix  la disposició addicional primera de la Llei 36/2006, de 29 de novembre, en  la seva redacció vigent a partir d' 11 de  juliol de 2021.

Ara bé, mentre no s'aprovi per Ordre Ministerial els països o territoris que tenen la consideració de jurisdicció no cooperativa, tindran aquesta consideració els països o territoris previstos en el Reial decret 1080/1991, de 5 de juliol, pel qual es determinen els països o territoris que es consideren com paradisos fiscals.