Salta al contingut principal

Manual pràctic de Renda 2021.

portada del manual

Aquesta publicació té efectes merament informatius

 1. Número d'identificació de la publicació (NIPO)
 2. Presentació
 3. Guia de les principals novetats de l'IRPF en l'exercici 2021
 4. Guia de les deduccions autonòmiques de l'IRPF en l'exercici 2021
 5. Capítol 1. Campanya de la declaració de Renda 2021
 6. Capítol 2. L'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF): qüestions generals
 7. Capítol 3. Rendiments del treball
 8. Capítol 4. Rendiments del capital immobiliari
 9. Capítol 5. Rendiments del capital mobiliari
 10. Capítol 6. Rendiments d'activitats econòmiques. Qüestions generals
 11. Capítol 7. Rendiments d'activitats econòmiques. Mètode d'estimació directa
 12. Capítol 8. Rendiments d'activitats econòmiques en estimació objectiva (I) (Activitats diferents de les agrícoles, ramaderes i forestals)
 13. Capítol 9. Rendiments d'activitats econòmiques en estimació objectiva (II) (Activitats agrícoles, ramaderes i forestals)
 14. Capítol 10. Règims especials: imputació i atribució de rendes
 15. Capítol 11. Guanys i pèrdues patrimonials
 16. Capítol 12. Integració i compensació de rendes
 17. Capítol 13. Determinació de la renda del contribuent subjecta a gravamen: base liquidable
 18. Capítol 14. Adequació de l'impost a les circumstàncies personals i familiars del contribuent: mínim personal i familiar
 19. Capítol 15. Càlcul de l'impost: determinació de les quotes íntegres
 20. Capítol 16. Deduccions generals de la quota en l'exercici 2021
 21. Capítol 17. Deduccions autonòmiques de la quota aplicables en l'exercici 2021
 22. Capítol 18. Quota líquida, quota resultant de l'autoliquidació, quota diferencial i resultat de la declaració
 23. Normativa