Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

11. Transmissions d'elements patrimonials a canvi d'una renda

Normativa: Art. 37.1.j) Llei IRPF 

Norma específica de valoració

En aquests supòsits de transmissions d'elements patrimonials a canvi d'una renda temporal o vitalícia, el guany o pèrdua patrimonial es determinarà per diferència entre els següents valors:

 • Valor actual financer actuarial de la renda.

 • Valor d'adquisició dels elements patrimonials transmesos.

Important: si l'element patrimonial transmès és l'habitatge habitual i el transmitent de la mateixa és major de 65 anys o una persona en situació de dependència severa o gran dependència, el guany patrimonial que pugui derivar-se d'aquesta operació està exempta de l'IRPF

Elements patrimonials adquirits abans del 31 de desembre de 1994

En aquest supòsit, si s'obté un guany patrimonial, haurà de distingir-se la part del guany patrimonial que s'hagi generat amb anterioritat a 20 de gener de 2006 (única sobre la qual resultaran aplicables els coeficients reductors o d'abatiment) de la generada amb posterioritat a aquesta data sobre la qual no resulten aplicables els coeficients reductors o d'abatiment.

La determinació del guany patrimonial generat amb anterioritat a 20 de gener de 2006 i l'aplicació, si escau, dels  coeficients reductors  s'efectuarà d'acord amb les regles de distribució comentades en aquest mateix Capítol.

Exemple

El senyor S.M.T., de 60 anys, transmet el 10 de novembre de 2021 el seu habitatge habitual a canvi d'una renda vitalícia, valor actual financer del qual actuarial en el moment de la seva constitució ascendeix a 180.000 euros, import que coincideix amb el valor de mercat de l'habitatge. L'anualitat corresponent a l'exercici 2021 és de 15.000 euros.

L'habitatge va ser adquirit el dia 2 d'abril de 1980 per un import equivalent a 23.000 euros, incloses les despeses i tributs inherents a la transmissió.

El contribuent no havia realitzat des de l'1 de gener de 2015 transmissió d'elements patrimonials a de la qual guany li fos aplicable la disposició transitòria novena de la Llei de l'IRPF.

Determinar les rendes fiscals derivades d'aquesta operació en l'exercici 2021.

Solució:

1. Determinació del guany o pèrdua patrimonial derivada de la transmissió de l'habitatge.

Valor de transmissió: 180.000

Valor d'adquisició: 23.000

Guany patrimonial (180.000 - 23.000)  = 157.000

2. Determinació del guany patrimonial generat abans del 20-01-2006 (1),

Guany patrimonial reductible (157.000 ÷ 15.197) x 9.424 =  97.359,22

3. Càlcul de la reducció:

 1. Guany generat amb anterioritat a 20-01-2006 susceptible de reducció (2)

  Límit màxim: 400.000

  ∑ Valor de transmissió d'elements patrimonials amb dret a la reducció des de 01-01-2015: 0

  Valor de transmissió de l'element patrimonial al que s'aplica la DT 9a Llei de l'IRPF : 180.000

  Guany patrimonial susceptible de reducció: 97.359,22

 2. Reducció aplicable

  Nombre d'anys de permanència fins a 31-12-1996: més de 10 anys

  Reducció per coeficients d'abatiment (100% x s/97.359,22) =  97.359,22

 3. Guany patrimonial reduït

  Guany patrimonial reduït: 0

4. Determinació del guany patrimonial no reductible (generada a partir del 20-01-2006):

Guany patrimonial no reductible (157.000 – 97.359,22) =  59.640,78

5. Guany patrimonial computable (59.640,78 + 0,00) =  59.640,78

6. Determinació del rendiment del capital mobiliari derivat de l'anualitat.

Rendiments del capital mobiliari: (15.000 x 24%) (3) = 3.600

Notes a l'exemple:

(1) El guany patrimonial reductible és la que s'estima generada abans del 20-01-2006. La seva determinació s'efectua en proporció al nombre de dies transcorreguts entre la data d'adquisició (02-04-1980) i el dia 19-01-2006, inclusivament, que ascendeix a 9.424 dies, respecte del número total de dies transcorreguts entre la data d'adquisició i la de la transmissió (10-11-2021), que és de  15.197 dies. (Tornar)

(2) Com el límit màxim aplicable sobre el valor de transmissió és de 400.000 euros i, en aquest cas, el valor de transmissió amb dret a l'aplicació de coeficients reductors és de 180.000 euros sense que s'hagi produït cap altra transmissió amb dret a l'aplicació de la disposició transitòria novena de la Llei de l'IRPF, els coeficients reductors s'aplicaran sobretot l'import del guany patrimonial generat amb anterioritat a 20-01-2006. (Tornar)

(3) El percentatge del 24 per 100 és el corresponent a l'edat del rendista (60 anys) en el moment de constitució de la renda (any 2021) i romandrà constant durant tota la vigència de la mateixa. Vegeu, pel que fa al cas, dins el Capítol 5, l'epígraf"Rendes vitalícies o temporals derivades de la imposició de capitals". (Tornar)