Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Règim transitori aplicable als guanys patrimonials derivats d'elements patrimonials adquirits amb anterioritat a 31 de desembre de 1994 (percentatges reductors o d'abatiment)

Normativa: disposició transitòria novena Llei IRPF

Una vegada determinat el guany patrimonial obtingut, aplicant les regles generals comentades en l'apartat anterior o, si escau, alguna de les  normes especials  que s'examinen en el següent apartat, el seu import pot ser objecte de reducció per aplicació dels corresponents percentatges reductors o d'abatiment del règim transitori, sempre que el valor del conjunt de les transmissions realitzades a partir d'1 de gener de 2015 amb dret a l'aplicació dels percentatges no superi 400.000 euros.

  1. 1. Requisits per a l'aplicació del règim transitori
  2. 2. Càlcul de la part del guany patrimonial generat abans de 20 de gener de 2006
  3. 3. Càlcul de la reducció aplicable d'acord amb la disposició transitòria novena de la Llei de l'IRPF