Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

1. Requisits per a l'aplicació del règim transitori

Els requisits que han de complir-se per a l'aplicació dels percentatges reductors o d'abatiment sobre l'import dels guanys patrimonials són els següents:

  1. Que els guanys patrimonials procedeixin de transmissions, oneroses o lucratives, de béns o drets o bé de l'extinció de drets.

    Per tant, no resulten aplicables els percentatges de reducció als guanys que es posin de manifest com a conseqüència d'incorporacions de béns o drets al patrimoni del contribuent que no derivin d'una transmissió, com és el cas, per exemple, dels premis obtinguts en concursos o  els guanys en el joc.

  2. Que el bé o dret hagi estat adquirit pel contribuent abans del 31 de desembre de 1994.

  3. Que el bé o dret  no estigui afecte a una activitat econòmica.

    No obstant això, si l'element patrimonial hagués estat afecte a una activitat econòmica cal que s'hagi desafectat amb més de tres anys d'antelació a la data de la transmissió.

  4. Que l'element patrimonial no hagi estat adjudicat al soci en la dissolució i liquidació de societats transparents, d'acord amb el que estableix la disposició transitòria setzena del text refós de la LIS.

  5. Que l'element patrimonial transmès no procedeixi d'aportacions realitzades al patrimoni protegit de les persones amb discapacitat, d'acord amb el que estableix la disposició addicional divuitena de la Llei de l'IRPF.

  6. Que el valor de transmissió de tots els elements patrimonials a de la qual guany patrimonial li hagués resultat d'aplicació aquest règim transitori, transmesos des de l'1 de gener de 2015 fins a la data de transmissió de l'element patrimonial, no hagi superat 400.000 euros.