Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

Concepte d'habitatge habitual

Normativa:disposició addicional vint-i-tresena Llei IRPF i 41 bis Reglament.Vegeu també l'article 55.5 del Reglament del IRPF, a la redacció en vigor a 31 de desembre de 2012

A efectes fiscals, es considera habitatge habitual del contribuent la edificació en la qual el contribuent resideixi durant un termini continuat de, almenys, tres anys.

En relació amb els beneficis fiscals relacionats amb l'habitatge habitual, en els supòsits d'adquisició de la propietat a favor indivís, havent-hi l'obligat tributari residit ininterrompudament a l'habitatge des de la seva adquisició, per al còmput del termini de tres anys per determinar si l'immoble té o no la consideració d'habitatge habitual, ha d'estar-se a la data que es va produir l'adquisició de la quota indivisa, sense tenir a aquests efectes transcendència la data en què es va adquirir la quota restant fins a completar el 100 per 100 del domini de la cosa comuna amb motiu de la divisió de la cosa comuna, la dissolució de la societat de guanys, l'extinció del règim econòmic matrimonial de participació o la dissolució de comunitats de béns o separació de comuners.(Resolució del  TEAC de 10 de setembre de 2015, Reclamació número 00/06331/2013, recaiguda en recurs extraordinari d'alçada per a la unificació de criteri).

No obstant això, s'entendrà que l'habitatge va tenir el caràcter d'habitual, quan, malgrat no haver transcorregut l'esmentat termini, es produeixi la mort del contribuent o es presentin altres circumstàncies que necessàriament exigeixin el canvi de domicili, tals com celebració de matrimoni, separació matrimonial, trasllat laboral, obtenció de la primera ocupació o canvi de feina o altres d'anàlogues justificades.

L'expressió reglamentària "circumstàncies que necessàriament exigeixin el canvi de domicili" comporta una obligatorietat en l'esmentat canvi.El terme “necessàriament” és un adverbi de manera que, d'acord amb el Diccionari de la Reial Acadèmia, significa amb o per necessitat o precisió.Al seu torn, el terme “necessitat” pot indicar tot allò a què és impossible sostreure's, faltar o resistir.Encara és més esclaridor el substantiu precisió, inclòs en la definició de “necessàriament”, ja que suposa obligació o necessitat indispensable que força i necessita a executar una cosa.Finalment, confirma l'anterior una de les definicions de “necessari”:es diu del que es fa i executa obligat d'una altra cosa, com a oposat a voluntari i espontani.

En conseqüència, la seva aplicació requereix plantejar-se si davant d'una determinada situació, canviar de domicili és una opció per al contribuent o queda al marge de la seva voluntat o conveniència;és a dir, que el fet que es presenti una de les circumstàncies enumerades o altres d'anàlogues no és determinant per si sol, ni suposa sense més ni més, una excepció a l'exigència del termini general de residència efectiva durant tres anys.En el primer dels casos, és a dir, si el contribuent manté la possibilitat d'elegir, no s'estarà en presència d'una circumstància que permeti exceptuar el termini de tres anys i, per tant, si el contribuent decideix canviar de domicili, no per això l'habitatge assolirà la consideració d'habitual.En la mateixa línia, pot afirmar-se que si s'emprova la concurrència de circumstàncies anàlogues a les enumerades per la disposició addicional vint-i-tresena de la Llei IRPF es podrà exceptuar el termini de tres anys, sempre que les mateixes exigeixin també el canvi de domicili.

Per la seva part, perquè l'habitatge adquirit constitueixi la residència habitual del contribuent, és precís que sigui habitada de manera efectiva i amb caràcter permanent pel mateix contribuent, en un termini de dotze mesos, explicats a partir de la data d'adquisició o acabament de les obres.

S'entendrà que l'habitatge adquirit no perd el caràcter d'habitual quan es presentin les següents circumstàncies:

  • Quan es produeixi la mort del contribuent.

  • Quan es presentin altres circumstàncies que necessàriament impedeixin l'ocupació de l'habitatge en els termes previstos anteriorment.

  • Quan el contribuent gaudeixi d'habitatge habitual per raó de càrrec o ocupació i l'adquirida no sigui objecte d'utilització, en el cas del qual el termini dels dotze mesos començarà a explicar-se a partir de la data del cessament.

Quan l'habitatge hagués estat habitat de manera efectiva i permanent pel contribuent en el termini de dotze mesos, comptats a partir de la data d'adquisició o acabament de les obres, el termini de tres anys per considerar-la com a habitatge habitual del contribuent es computarà des d'aquesta última data.

A efectes de l'exempció per reinversió la rehabilitació de l'habitatge s'assimila a l'adquisició d'habitatge, tenint tal consideració les obres en la mateixa que compleixin qualssevol dels següents requisits:

  1. Que es tracti d'actuacions subvencionades en matèria de rehabilitació d'habitatges en els termes previstos al Reial Decret 233/2013, de 5 d'abril, pel qual es regula el Pla Estatal de foment del lloguer d'habitatges, la rehabilitació edificatòria, i la regeneració i renovació urbanes, 2013-2016.

  2. Que tinguin per objecte principal la reconstrucció de l'habitatge mitjançant la consolidació i el tractament de les estructures, façanes o cobertes i altres d'anàlogues sempre que el cost global de les operacions de rehabilitació excedeixi del 25 per 100 del preu d'adquisició si s'hagués efectuat aquesta durant els dos anys immediatament anteriors a l'inici de les obres de rehabilitació o, en un altre cas, del valor de mercat que tingués l'habitatge en el moment de l'esmentat inici.A aquests efectes, es descomptarà del preu d'adquisició o del valor de mercat de l'habitatge la part proporcional corresponent a terra.

Així mateix, el contribuent també pot obtenir el benefici fiscal de l'exempció per reinversió si destina les quantitats obtingudes en l'alienació de l'habitatge habitual a satisfer el preu d'un nou habitatge habitual en construcció, inclosa la possibilitat d'autopromoció.

Conforme a la doctrina fixada per la Sentència del Tribunal Suprem núm. 1098/2020, de 23 de juliol de 2020, recaiguda en el recurs contenciós-administratiu núm. 1098/2020 (ROJ:STS 2698/2020) en el cas de la reinversió en construcció futura s'han de complir dos requisits perquè sigui d'aplicació l'exempció per reinversió:

 1r) Que s'apliqui la totalitat de l'import percebut a la construcció del nou habitatge, dins del termini de reinversió de dos anys.

 2n) Que es compleixin els requisits de l'article 55 del Reglament del IRPF a la redacció vigent a 31 de desembre de 2012, d'acord amb la disposició transitòria divuitena de la Llei del IRPF i la disposició transitòria dotzena del Reglament del IRPF.Per a la qual cosa s'ha d'acreditar l'acabament de les obres en el termini de quatre anys, tret d'ampliació prevista en els apartats 3 i 4 de l'article 55 del Reglament del IRPF.

Important: als exclusius efectes de l'aplicació de l'exempció, s'entendrà que el contribuent està transmetent el seu habitatge habitual quan la mateixa constitueixi el seu habitatge habitual en aquell moment o hagués tingut tal consideració fins a qualsevol dia dels dos anys anteriors a la data de la transmissió.