Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

Comunitat Autònoma del Principat d'Astúries

Els contribuents que el 2021 hagin tingut la seva residència habitual en el territori de la Comunitat Autònoma del Principat d'Astúries podran aplicar les següents deduccions autonòmiques:

 1. Per acolliment no remunerat de majors de 65 anys
 2. Per adquisició o adequació de l'habitatge habitual per a contribuents amb discapacitat
 3. Per adquisició o adequació de l'habitatge habitual per a contribuents amb els que convisquin els seus cònjuges, ascendents o descendents amb discapacitat
 4. Per inversió en habitatge habitual que tingui la consideració de protegida
 5. Per arrendament d'habitatge habitual
 6. Per donacions de finques rústiques a favor del Principat d'Astúries
 7. Per adopció internacional de menors
 8. Per parts múltiples o per dos o més adopcions constituïdes en la mateixa data
 9. Per a famílies nombroses
 10. Per a famílies monoparentals
 11. Per acolliment familiar de menors
 12. Per certificació de la gestió forestal sostenible
 13. Per despeses de descendents en centres de zero a tres anys
 14. Per adquisició de llibres de text i material escolar
 15. Per naixement o adopció de segon i successius fills en zones rurals en risc de despoblament
 16. Per a contribuents que s'estableixin com a treballadors per compte propi, o autònoms en zones rurals en risc de despoblament
 17. Per despeses de transport públic per a residents en zones rurals en risc de despoblament
 18. Per despeses de formació en què hagin incorregut els contribuents que desenvolupin treballs especialment qualificats, relacionats directa i principalment amb activitats de recerca i desenvolupament, científiques o de caràcter tècnic
 19. Per a contribuents que traslladin el seu domicili fiscal al Principat d'Astúries per motius laborals per al desenvolupament de treballs especialment qualificats, relacionats directa i principalment amb activitats de recerca i desenvolupament, científiques o de caràcter tècnic
 20. Per l'obtenció de subvencions i/o ajuts per pal·liar l'impacte provocat per la COVID-19 sobre els sectors especialment afectats per la pandèmia
 21. Per adquisició o rehabilitació d'habitatge habitual en zones rurals en risc de despoblament per a contribuents de fins a 35 anys, famílies nombroses i monoparentals