Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

3. Càlcul de la reducció aplicable d'acord amb la disposició transitòria novena de la Llei de l'IRPF

Una vegada determinada la part del guany patrimonial generat amb anterioritat a 20 de gener de 2006, el seu import es reduirà, si escau,  d'acord amb  els passos que es descriuen a continuació:

  1. 3.1. Període de permanència de l'element patrimonial en el patrimoni del contribuent amb anterioritat a 31 de desembre de 1996.
  2. 3.2. Càlcul del valor del conjunt de les transmissions realitzades a partir d'1 de gener de 2015 per al límit de 400.000 euros
  3. 3.3. Aplicació els coeficients reductors o d'abatiment que corresponguin