Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

3.3. Aplicació els coeficients reductors o d'abatiment que corresponguin

Una vegada determinat l'import del guany patrimonial reductible, s'apliquen els coeficients reductors o d'abatiment que corresponguin, en funció de la naturalesa de l'element patrimonial del que el guany patrimonial deriva, i es determina la reducció aplicable.

A aquest efecte, cal distingir entre:

  • Accions admeses a negociació en algun dels mercats secundaris oficials de valors definits en la Directiva 2004/39/CE del Parlament Europeu i del Consell de 21 d'abril de 2004 relativa als mercats d'instruments financers, i representatius de la participació en fons propis de societats o entitats, a excepció de les accions representatives del capital social de Societats d'Inversió Mobiliària i Immobiliària: la reducció aplicable és el 25 per 100 per cada any de permanència que excedeixi dos des de la seva adquisició fins al 31 de desembre de 1996.

    La Directiva 2004/39/CE ha estat derogada amb efectes de 3 de gener de 2017 per la Directiva 2014/65 / UE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relativa als mercats d'instruments financers. Aquesta, en el seu article 94, disposa que les referències a la Directiva 2004/39/CE s'entendran fetes a la Directiva 2014/65/UE.

  • Béns immobles , drets sobre els mateixos o valors de les entitats compreses en l'article 314 del text refós de la Llei del Mercat de Valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre (BOE del 24, a excepció de les accions o participacions representatives del capital social o patrimoni de les Societats o Fons d'Inversió Immobiliària: la reducció aplicable és l'11,11 per 100 per cada any de permanència que excedeixi dos des de la seva adquisició fins a 31 de desembre de 1996.

    Tingui-se en compte que, si bé la disposició transitòria novena de la Llei de l'IRPF al·ludeix a l'article 108 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors, aquest article  juntament amb la resta de les disposicions de l'esmentada llei (actualment derogada) han estat incorporats  al text refós de la Llei del Mercat de Valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre.

  • La resta de béns i drets, la reducció aplicable és un 14,28 per 100 per cada any de permanència que excedeixi dos des de la seva adquisició fins a 31 de desembre de 1996. En aquest grup de béns i drets s'inclouen, entre d'altres, les accions o participacions representatives del capital social o patrimoni de les Societats o Fons d'Inversió, Mobiliària i Immobiliària.

En el quadre següent figuren els percentatges reductors aplicables al guany patrimonial reductible en funció de la naturalesa de l'element patrimonial que la genera i el període de permanència de l'element en el patrimoni del contribuent a 31 de desembre de 1996.

Anys fins al 31-12-1996

Data d'adquisició

Naturalesa de l'element patrimonial transmès

Valors admesos a negociació

Béns immobles

Altres elements

Fins a 2 31-12-1994 a 31-12-1996 0,00% 0,00% 0,00%
Fins a 3 31-12-1993 a 30-12-1994 25,00% 11,11% 14,28%
Fins a 4 31-12-1992 a 30-12-1993 50,00% 22,22% 28,56%
Fins a 5 31-12-1991 a 30-12-1992 75,00% 33,33% 42,84%
Fins a 6 31-12-1990 a 30-12-1991 100,00% 44,44% 57,12%
Fins a 7 31-12-1989 a 30-12-1990 100,00% 55,55% 71,40%
Fins a 8 31-12-1988 a 30-12-1989 100,00% 66,66% 85,68%
Fins a 9 31-12-1987 a 30-12-1988 100,00% 77,77% 100,00%
Fins a 10 31-12-1986 a 30-12-1987 100,00% 88,88% 100,00%
Fins a 11 31-12-1985 a 30-12-1986 100,00% 100,00% 100,00%

Recordi: els percentatges de reducció relacionats no s'apliquen en cap cas a les pèrdues patrimonials ni a la part del guany patrimonial generat a partir del 20 de gener de 2006 fins a la data de la transmissió.

Conforme el que és anterior, queda no subjecta a l'IRPF la part dels guanys patrimonials procedents de béns o drets adquirits abans del 31 de desembre de 1996 amb una antelació superior a :

  • 5 anys, en el cas d'accions admeses a negociació en mercats secundaris oficials. És a dir, les adquirides abans del 31 de desembre de 1991.

  • 10 anys, si es tracta de béns immobles i drets sobre els mateixos. És a dir, els adquirits abans del 31 de desembre de 1986.

  • 8 anys, per a la resta de béns i drets. És a dir, els adquirits abans del 31 de desembre de 1988.

Sempre que el valor de transmissió de tots els elements patrimonials a de la qual guany patrimonial li hagués resultat d'aplicació aquest règim, transmesos des de l'1 de gener de 2015 fins a la data de transmissió de l'element patrimonial, no superi 400.000 euros.