Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

No derivades de transmissions d'elements patrimonials

Normativa: Art. 34.1.b) Llei IRPF

En els altres supòsits diferents de transmissió onerosa o lucrativa l'import del guany o pèrdua patrimonial serà  el valor de mercat dels elements patrimonials o parts proporcionals, si escau.

Han d'incloure's dins aquesta categoria de guanys patrimonials la incorporació de béns o drets al patrimoni del contribuent que no derivin d'una transmissió prèvia com, per exemple, la percepció de determinades subvencions o ajuts per a adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual, els ajuts de l'Estat en concepte de renda bàsica d'emancipació, les derivades dels aprofitaments forestals dels veïns en boscos públics, els interessos de naturalesa indemnitzatòria originats pel retard en el compliment d'una obligació, inclosa la del pagament de salaris, així com els premis obtinguts per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries.

Supòsit específics:

En el cas de les subvencions l'import d'aquest guany serà la quantia dinerària de la subvenció.

En relació amb els premis cap distingir:

  • Premis en metàl·lic. Aquests premis estan subjectes a retenció, per la qual cosa l'import computable com a guany patrimonial estarà constituït per la totalitat del premi sense descomptar la retenció suportada que es declararà com a tal en l'apartat de la declaració corresponent a retencions i altres pagaments a compte.

  • Premis en espècie. Aquests premis estan subjectes a ingrés a compte, per la qual cosa l'import total computable estarà compost per la suma de la valoració del premi rebut, que s'efectuarà pel valor de mercat del mateix, més l'ingrés a compte, llevat que aquest últim hagués estat repercutit al contribuent.

En el cas de costes judicials han de distingir-se dues situacions:

  1. Contribuent obligat —per sentència judicial— al pagament de les despeses de defensa jurídica en què ha incorregut la part vencedora en el procés.

    Es tracta d'una pèrdua patrimonial que s'imputarà durant el període impositiu en què hagi adquirit fermesa la sentència condemnatòria, doncs és durant aquest període impositiu quan té lloc l'alteració patrimonial que dona lloc a la mateixa. S'integra en la Base imposable general en la forma i amb els límits establerts en l'article 48 de la llei de l'IRPF.

  2. Contribuent que, com vencedor d'un procediment judicial, percebi una determinada quantitat per la condemna a costes judicials a la part contrària.

    En aquest cas per determinar el guany patrimonial que pot suposar per al vencedor del plet la condemna a costes judicials a la part contrària, el litigant vencedor podrà deduir de l'import que rebi en concepte de costes les despeses en què hagi incorregut amb motiu del plet, import deduïble que podrà assolir com a màxim l'import que rebi, sense superar-ho. Per tant, si l'import de la condemna a costes es correspon amb les despeses en què s'ha incorregut —qualificables com costes— no s'haurà produït un guany patrimonial per al consultant respecte a les costes. Vegeu la Resolució del TEAC d'1 de juny de 2020, Reclamació número 00/06582/2019,  recaiguda en recurs d'alçada per a la unificació de criteri.

Important: no s'integrarà en la base imposable de l'IRPF la devolució, en efectiu o a través d'unes altres mesures de compensació, de les quantitats prèviament satisfetes a les entitats financeres en concepte d'interessos per l'aplicació de clàusules de limitació de tipus d'interès de préstecs (la denominada clàusula terra), juntament amb els seus corresponents interessos indemnitzatoris, derivades tant d'acords celebrats amb les entitats financeres com del compliment de sentències o laudes arbitrals.