Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

2.1. Regla general: distribució lineal del guany patrimonial total

Conforme a aquesta regla general,  el guany patrimonial generat amb anterioritat al 20 de gener de 2006  vindrà determinada per la part del guany que proporcionalment correspongui al nombre de dies transcorreguts entre la data d'adquisició de l'element patrimonial i el 19 de gener de 2006, tots dos inclosos, respecte del número total de dies que aquest element hagués romàs en el patrimoni del contribuent.

De manera resumida:

Guany generat abans de 20-01-2006 = (Guany total x NÚM. dies des de l'adquisició fins al 19-01-2006) ÷ NÚM. de dies des de l'adquisició fins a la transmissió

Per part seva,  el guany patrimonial generat a partir del 20 de gener de 2006  vindrà determinada pel resultat de multiplicar el guany total pel nombre de dies transcorreguts des del 20 de gener de 2006 fins a la data de la transmissió i de dividir el producte resultant entre el nombre de dies que ha romàs l'element patrimonial en el patrimoni del contribuent.

De manera resumida:

Guany generat a partir del 20-01-2006 = (Guany total x NÚM. dies des de 20-01-2006 fins a la transmissió) ÷ NÚM. de dies des de l'adquisició fins a la transmissió

També pot determinar-se aquest import directament per diferència entre el guany total i la generada amb anterioritat al 20 de gener de 2006.