Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

Per naixement o adopció múltiples

Normativa: Art. 4.U.b), Quatre i Cinquena Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques i restants tributs cedits, de la Comunitat Valenciana.

Quantia de la deducció

224 euros com a conseqüència de part múltiple o de dos o més adopcions  constituïdes en la mateixa data del període impositiu.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que els fills nascuts o adoptats compleixin els requisits que donin dret a l'aplicació del   mínim per descendents establert en la normativa estatal reguladora de l'IRPF.

 • Que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi, caselles [0500] i [0510 ] de la declaració, respectivament, no sigui superior a:

  • - 25.000 euros en declaració individual.

  • - 40.000 euros en declaració conjunta.

 • Quan més d'un contribuent declarant tingui dret a l'aplicació d'aquesta de­ducción, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals.

Límits quantitatius de la deducció

 • L'import íntegre de la deducció (224 euros) només serà aplicable als contribuents de la qual suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi (caselles [0500 ] i [0510] de la declaració) sigui inferior a 23.000 euros, en tributació indivi­dual, o inferior a 37.000 euros, en tributació conjunta.

 • Quan la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contri­buyente estigui compresa entre 23.000 i 25.000 euros, en tributació individual, o entre 37.000 i 40.000 euros, en tributació conjunta, els imports de la deducció seran els següents:

  • En tributació individual, el resultat de multiplicar l'import de la deducció (224 euros) per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 2000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 23.000)

  • En tributació conjunta, el resultat de multiplicar l'import de la deducció (224 euros) per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 37.000)

Compatibilitat

Aquesta deducció és compatible amb la deducció anterior "Per naixement, adopció o acolliment familiar" i amb les deduccions "Per naixement o adopció de fills amb discapacitat" i "Per família nombrosa o monoparental".