Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

Comunitat Valenciana

Els contribuents que el 2021 hagin tingut la seva residència habitual en el territori de la  Comunitat Valenciana  podran aplicar les següents deduccions autonòmiques:

 1. Per naixement, adopció o acolliment familiar
 2. Per naixement o adopció múltiples
 3. Per naixement o adopció de fills amb discapacitat
 4. Per família nombrosa o monoparental
 5. Per les quantitats destinades a la custòdia no ocasional en guarderies i centres de primer cicle d'educació infantil de fills o acollits en la modalitat d'acolliment permanent, menors de tres anys
 6. Per conciliació del treball amb la vida familiar
 7. Per contribuents amb discapacitat, en grau igual o superior al 33 per 100, d'edat igual o superior a 65 anys
 8. Per ascendents majors de 75 anys o majors de 65 anys amb discapacitat
 9. Per la realització per un dels cònjuges de la unitat familiar de tasques no remunerades en la llar
 10. Per obtenció de rendes derivades d'arrendaments d'habitatge, de la qual renda no superi el preu de referència dels lloguers privats de la Comunitat Valenciana (deducció de l'arrendador)
 11. Per primera adquisició del seu habitatge habitual per contribuents d'edat igual o inferior a 35 anys
 12. Per adquisició d'habitatge habitual per persones amb discapacitat
 13. Per quantitats destinades a l'adquisició o rehabilitació d'habitatge habitual, procedents d'ajudes públiques
 14. Per arrendament de l'habitatge habitual
 15. Per arrendament d'un habitatge, com a conseqüència de la realització d'una activitat, per compte propi o aliè, en diferent municipi
 16. Per inversions en instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica o destinades a l'aprofitament de determinades fonts d'energia renovables en els habitatges de la Comunitat Valenciana, així com per la quota de participació en inversions en instal·lacions col·lectives on s'ubiquessin els habitatges
 17. Per donacions amb finalitat ecològica
 18. Per donacions de béns integrants del Patrimoni Cultural Valencià
 19. Per donatius per a la conservació, reparació i restauració de béns integrants del Patrimoni Cultural Valencià
 20. Per quantitats destinades pels seus titulars a la conservació, reparació i restauració de béns integrants del Patrimoni Cultural Valencià
 21. Per donacions destinades al foment de la Llengua Valenciana
 22. Per donacions o cessions d'ús o comodats per a uns altres fins de caràcter cultural, científic o esportiu no professional
 23. Justificació documental de determinades deduccions autonòmiques per donatius o cessions d'ús o comodat
 24. Requisit conjunt per a determinades deduccions autonòmiques per donatius o cessions d'ús o comodat
 25. Per contribuents amb dos o més descendents
 26. Per quantitats destinades a l'adquisició de material escolar
 27. Per obres de conservació o millora de la qualitat, sostenibilitat i accessibilitat en l'habitatge habitual, efectuades durant el període
 28. Per obres de conservació o millora de la qualitat, sostenibilitat i accessibilitat en l'habitatge habitual efectuats el 2014 i 2015
 29. Per quantitats destinades a abonaments culturals
 30. Per adquisició de vehicles nous pertanyents a les categories incloses en l'Ordre 5/2020, de 8 de juny
 31. Per inversió en adquisició d'accions o participacions socials en entitats noves o de recent creació
 32. Per residir habitualment en un municipi en risc de despoblament
 33. Per quantitats procedents d'ajuts públics concedides per la Generalitat en virtut del Decret Llei 3/2020, de 10 d'abril, a treballadors i les treballadores afectades per un ERTO i als que han reduït la jornada laboral per conciliació familiar amb motiu de la declaració de l'estat d'alarma per la crisi sanitària provocada per la COVID-19
 34. Per donacions dineràries dirigides a finançar programes d'investigació, innovació i desenvolupament científic o tecnològic en el camp del tractament i prevenció de les infeccions produïdes per la COVID-19
 35. Per donacions per contribuir al finançament de les despeses ocasionades per la crisi sanitària produïda per la COVID-19