Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

Per conciliació del treball amb la vida familiar

Normativa: Art. 4.U.f), Quatre i Cinquena Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de  l' Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, de la Comunitat Valenciana.

Quantia de la deducció

418 euros per cada fill o acollit en la modalitat d'acolliment permanent, major de tres anys i menor de cinc anys.

No obstant això, aquesta deducció també resulta aplicable a l'acolliment familiar preadoptiu regulat en l'article 173 bis del Codi civil, sempre que s'hagués formalitzat amb anterioritat a 18 d'agost de 2015 (data d'entrada en vigor de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, que modifica les modalitats d'acolliment familiar regulades en l'esmentat article).

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

Aquesta deducció correspondrà exclusivament a la mare o acollidora i seran requisits per a la seva aplicació:

 • Que els fills o acollits que generin el dret a la deducció donin dret, al seu torn, a l'aplicació del corresponent  mínim per descendents establert en la normativa estatal reguladora de l'IRPF.

 • Que la mare acollidora realitzi una activitat per compte propi o aliè per la qual estigui donada d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat. Aquest requisit s'entendrà complert els mesos en què aquesta situació es produeixi en qualsevol dia del mes.

  Atenció: en els supòsits de persones del mateix sexe casades les dues, si ambdues compleixen els requisits,  tenen dret a l'aplicació de la mateixa.

 • Que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi, caselles [0500] i [0510] de la declaració, no sigui superior a:

  • 25.000 euros en declaració individual.

  • 40.000 euros en declaració conjunta.

 • La deducció es calcularà de forma proporcional al nombre de mesos, en què es cum­plan els requisits anteriors, entenent-se a aquest efecte que:

  1. La determinació dels fills o acollits que donen dret a l'aplicació de la deduc­ción es realitzarà d'acord amb la seva situació l'últim dia de cada mes.

  2. El requisit d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat es compleix els mesos en què aquesta situació es produeixi en qualsevol dia del mes.

 • En els supòsits d'adopció, la deducció es podrà practicar, independentment de l'edat del menor, durant el quart i cinquè any següents a la data de la inscripció en el Registre Civil.

 • En els supòsits d'acolliment familiar permanent, la deducció es podrà practicar, independentment de l'edat del menor, durant el quart i cinquè any següents a la data de la resolució administrativa mitjançant la qual es va formalitzar aquell, sempre que estigui encara vigent l'últim dia del període impositiu. En el cas d'acolliments que es constitueixin judicialment, es prendrà com a referència inicial per a l'esmentat còmput la de la resolució administrativa mitjançant la qual es van formalitzar amb caràcter provisional.

 • En cas de defunció de la mare o quan la guarda i custòdia s'atribueixi de manera exclusiva al pare, aquest tindrà dret a la pràctica de la deducció pendent sempre que compleixi els altres requisits previstos a l'efecte. També tindrà dret a la pràctica de la deducció l'acollidor en aquells acolliments en els que no hagués acollidora.

  En els supòsits de persones del mateix sexe casades, quan ambdues siguin homes, i pares del fill que dona dret a la deducció, els dos tindran dret a l'aplicació de la deducció.

 • Quan existeixin diversos contribuents declarants amb dret a l'aplicació d'aquesta deducció respecte a un mateix fill o acollit, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals.

Límits quantitatius de la deducció

 • La deducció té com a límit per a cada fill o acollit les cotitzacions i quotes tota­les a la Seguretat Social i mutualitats de caràcter alternatiu meritades en cada període impositiu, i que, a més l'haguessin estat des del dia en què el menor compleixi els tres anys i fins al dia anterior al que compleixi els cinc anys.

  A l'efecte del càlcul d'aquest límit, es computaran les cotitzacions i quotes pels seus imports íntegres, sense prendre en consideració les bonificacions que poguessin correspondre.

 • L'import íntegre de la deducció (418 euros) només serà aplicable als contribuents de la qual suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi (caselles [0500] i [0510] de la declaració) sigui inferior a 23.000 euros, en tributació indivi­dual, o inferior a 37.000 euros, en tributació conjunta.

 • Quan la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contri­buyente estigui compresa entre 23.000 i 25.000 euros, en tributació individual, o entre 37.000 i 40.000 euros, en tributació conjunta, els imports de la deducció seran els següents:

  1. En tributació individual, el resultat de multiplicar l'import de la deducció (418 euros) per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 2000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 23.000)

  2. En tributació conjunta, el resultat de multiplicar l'import de la deducció (418 euros) per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 37.000)