Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

Per contribuents amb discapacitat, en grau igual o superior al 33 per 100, d'edat igual o superior a 65 anys

Normativa: Art. 4.U.g), Quatre i Cinquena Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de  l' Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, de la Comunitat Valenciana .

Quantia de la deducció

179 euros per cada contribuent amb discapacitat d'edat igual o superior a 65 anys.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

L'aplicació de la deducció està condicionada al compliment simultani dels dos requisits següents:

 • Que el contribuent tingui, com a mínim, 65 anys d'edat a la data de la meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre).

 • Que tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100.

  La condició de persona amb discapacitat s'acreditarà mitjançant el corresponent certificat expedit pels òrgans competents en matèria de serveis socials de la Generalitat o pels òrgans corresponents de l'Estat o d'unes altres Comunitats Autònomes.

També serà aplicable la deducció, quan sense assolir aquest grau de discapacitat, la incapacitat es declari judicialment.

 • La suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi, caselles [0500] i [0510] de la declaració, no sigui superior a:

  • - 25.000 euros en declaració individual.

  • - 40.000 euros en declaració conjunta.

  Important: no serà procedent aquesta deducció si, com a conseqüència de la situació de discapacitat a què es refereix el paràgraf anterior, el contribuent percep algun tipus de prestació que es trobi exempta de l'IRPF.

Límits quantitatius de la deducció

 • L'import íntegre de la deducció (179 euros) només serà aplicable als contribuents de la qual suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi (caselles [0500 ] i [0510 ] de la declaració) sigui inferior a 23.000 euros, en tributació individual, o inferior a 37.000 euros, en tributació conjunta.

 • Quan la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contribuent estigui compresa entre 23.000 i 25.000 euros, en tributació individual, o entre 37.000 i 40.000 euros, en tributació conjunta, els imports de la deducció seran els següents:

  1. En tributació individual, el resultat de multiplicar l'import de la deducció (179 euros) per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 2000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 23.000)

  2. En tributació conjunta, el resultat de multiplicar l'import de la deducció (179 euros) per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 37.000)