Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

Per inversió en adquisició d'accions o participacions socials en entitats noves o de recent creació

Normativa: Art. 4.U.z) Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de  l' Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, de la Comunitat Valenciana.

1. En general

Quantia i límit de la deducció

 • El 30 per 100 de les quantitats invertides durant l'exercici en la subscripció i desemborsament d'accions o participacions socials com a conseqüència d'acords de constitució o d'ampliació de capital de societats anònimes, de responsabilitat limitada i societats laborals o d'aportacions voluntàries o obligatòries efectuades pels socis a les societats cooperatives.

 • Limiti. L'import de la deducció no podrà superar 6.000 euros, tant en tributació individual com en tributació conjunta.

  Atenció: els límits de 6.000 euros (en general) i de 9.000 euros  (per a l'increment addicional de la deducció per determinades circumstàncies que s'examina en l'apartat 2) són independents entre si quan recaiguin sobre inversions diferents.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • No ha de tractar-se d'accions o participacions en una entitat a través de la qual s'exerceixi la mateixa activitat que es venia exercint anteriorment mitjançant una altra titularitat.

 • L'entitat en la qual cal materialitzar la inversió ha de complir els següents requisits:

  1. Ha de tenir el domicili social i fiscal a la Comunitat Valenciana i mantenir-ho durant els tres anys següents a la constitució o ampliació.

  2. Ha d'exercir una activitat econòmica durant els tres anys següents a la constitució o ampliació.

   A aquest efecte, no ha de tenir per activitat principal la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari, d'acord amb el que disposa l'article 4.8.° Dos.a) de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'impost sobre el patrimoni.

  3. Ha de comptar, com a mínim, amb una persona ocupada amb contracte laboral i a jornada completa, donada d'alta en el règim general de la Seguretat Social durant els tres anys següents a la constitució o ampliació.

  4. En cas que la inversió s'hagués realitzat mitjançant una ampliació de capital o de noves aportacions, la societat ha d'haver estat constituïda durant els tres anys anteriors a la data d'aquesta ampliació, sempre que, a més, durant els vint-i-quatre mesos següents a la data de l'inici del període impositiu de l'impost sobre societats en què s'hagués realitzat la inversió, la seva plantilla mitjana s'incrementi, com a mínim, en una persona respecte a la plantilla mitjana existent els dotze mesos anteriors i que aquest increment es mantingués durant un període addicional vint-i-quatre mesos més.

   Per al càlcul de la plantilla mitjana total de l'empresa i del seu increment, es prendran les persones empleades, en els termes en què disposi la legislació laboral, tenint en compte la jornada contractada en relació amb la jornada completa.

  Els requisits continguts en els números 3 i 4 no seran exigibles per a les societats laborals ni per a les societats cooperatives de treball associat.

 • Les operacions en què sigui aplicable la deducció han de formalitzar-se en escriptura pública, en la qual ha d'especificar-se la identitat dels inversors i l'import de la inversió respectiva.

 • Les participacions adquirides han de mantenir-se en el patrimoni del contribuent durant un període mínim dels tres anys següents a la constitució o ampliació.

 • A més, l'aplicació de la deducció queda condicionada a què l'entrega dels imports dineraris derivada de l'acte o negoci jurídic que doni dret a la seva aplicació es realitzi mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit.

  Vegeu la disposició addicional setze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'IRPF i restants tributs cedits.

2. Increment addicional de la deducció per determinades circumstàncies

 • La deducció podrà incrementar-se en un 15 per 100 addicional, quan, a més de complir els requisits anteriors, les entitats receptores de fons compleixin alguna de les següents condicions:

  1. Acreditin ser petites i mitjanes empreses innovadores als efectes del Reial decret 475/2014, de 13 de juny, sobre bonificacions en la cotització a la Seguretat Social del personal investigador, o estiguin participades per universitats o organismes d'investigació.

  2. Tinguin el seu domicili fiscal en algun municipi en risc de despoblament.

   Municipis en risc de despoblament

   1. Per ser considerat municipi com en risc de despoblament haurà de ser beneficiari del Fons de Cooperació Municipal per a la lluita contra el despoblament dels municipis de la Comunitat Valenciana en l'exercici pressupostari en el que es produeixi la meritació de l'impost o en l'anterior per complir, com a mínim, cinc dels següents requisits:

    a) Densitat de població. Nombre d'habitants: inferior o igual als vint habitants per quilòmetre quadrat.

    b) Creixement demogràfic. Taxa de creixement de la població durant el període comprès en els últims vint anys: menor o igual al zero per cent.

    c) Taxa de creixement vegetatiu. Percentatge que representa el saldo vegetatiu (diferència entre naixements i defuncions) sobre la població durant el període comprès entre els últims vint anys: menor o igual a-10%.

    d) Índex d'envelliment. Percentatge que representa la població major de 64 anys sobre la població menor de 16 anys: major o igual al dos-cents cinquanta per cent.

    e) Índex de dependència. Quocient entre la suma de la població de menors de 16 anys i majors de 64 i la població de 16 a 64 anys, multiplicat per 100: major o igual al seixanta per cent.

    f) Taxa migratòria. Percentatge que representa el saldo migratori durant el període comprès entre els últims deu anys (diferència entre les entrades i sortides de població per motius migratoris) sobre la població total de l'últim any: menor o igual a zero.

    Aquestes dades es determinaran de conformitat amb les xifres de població aprovades pel Govern que figurin en l'últim padró municipal vigent, i d'estadístiques oficials publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, per l'Institut Valencià d'Estadística i dades oficials de les administracions públiques.

   2. No obstant això, també ostentaran aquesta condició els municipis que, encara sense complir els requisits assenyalats, pertanyin a àrees funcionals amb una densitat demogràfica igual o inferior a 12,5 habitants per quilòmetre quadrat. Les àrees funcionals es determinaran de conformitat amb les dades oficials sobre demarcacions territorials inscrits en el Registre d'Entitats Locals de la Comunitat Valenciana, creat per Decret 15/2011, de 18 de febrer, del Consell.

   Vegeu sobre això les Resolucions d'11 de juny de 2020  (DOCV 17-junio-2020) i de 5 d'agost (DOCV 09-agosto-2021), de la Generalitat, sobre l'assignació de la línia específica del Fons de Cooperació Municipal  per a la lluita contra el despoblament dels municipis de la Comunitat Valenciana corresponent a cada entitat beneficiària, per als exercicis pressupostaris 2020 i 2021, respectivament.

 • El límit màxim de la deducció en aquests casos és de 9.000 euros, tant en tributació individual com en tributació conjunta.

  Atenció: els límits de 6.000 euros (en general) i de 9.000 euros (per a l'increment addicional de la deducció per determinades circumstàncies) són independents entre si quan recaiguin sobre inversions diferents.

3. Import de la deducció no aplicada en l'exercici per insuficiència de quota

En cas que el contribuent manqui de quota íntegra autonòmica suficient per aplicar-se la totalitat o part d'aquesta deducció durant el període en què es generi el dret a la seva aplicació, l'import no deduït podrà aplicar-se durant els tres períodes impositius següents fins a esgotar, si escau, el seu import total.

Correspon al contribuent determinar l'ordre d'aplicació dels imports pendents de deduir procedents d'exercici anteriors.

En cas que existeixin quantitats amb dret a deduir que s'hagin generat en l'exercici i quantitats pendents de deduir procedents d'exercicis anteriors, tindran prioritat en la seva aplicació les quanties procedents d'exercicis anteriors. 

Important: els contribuents amb dret a la deducció hauran de consignar l'import generat el 2021, l'import aplicat en l'exercici i l'import pendent d'aplicació que podran deduir-se durant els tres períodes impositius següents. Per determinar l'import total de la deducció general el 2021 hauran de complimentar l'apartat"Informació addicional a la deducció autonòmica per inversió en l'adquisició d'accions i participacions socials en entitats noves o de recent creació" de l'Annex B.8 de la declaració en el que, a més de l'import de la inversió amb dret a deducció, haurà de fer-se constar el NIF de l'entitat de nova o recent creació i, si existeix, el de la segona entitat, indicant l'import total de la deducció per inversions en empreses de nova o recent creació en la casella corresponent.