Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

Per obres de conservació o millora de la qualitat, sostenibilitat i accessibilitat en l'habitatge habitual, efectuades durant el període

Normativa: Art. 4.U.w), Quatre i Cinquena Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de  l' Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, de la Comunitat Valenciana.

Important: aquesta deducció pot coexistir i ser compatible amb la regulada en la disposició addicional tretzena per obres de conservació o millora realitzades el 2014 i 2015, aplicant-se una o una altra segons l'exercici en el que s'hagin realitzat les obres: aquesta deducció per a obres realitzades el 2017 i exercicis següents i la segona per a les realitzades el 2014 o 2015

Quantia de la deducció

 • El 20 per 100 de les quantitats satisfetes el 2021 per les obres realitzades a partir d'1 de gener de 2017.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

 • La deducció s'aplica per obres realitzades a partir d'1 de gener de 2017.

 • Les obres han de realitzar-se en l'habitatge habitual de la que siguin propietaris o titulars d'un dret real d'ús i gaudi els contribuents, o en l'edifici en la que aquesta es trobi.

 • Les obres han de tenir per objecte la seva conservació, o la millora de la qualitat, sostenibilitat i accessibilitat, en els termes previstos pel pla estatal de foment del lloguer d'habitatges, la rehabilitació edificatòria i la regeneració i renovació urbanes, o en la normativa autonòmica en matèria de rehabilitació, disseny i qualitat en l'habitatge, que estiguin vigents a data de meritació.

  Important: la deducció es podrà aplicar l'any en què se satisfacin les obres, sempre que, amb els requisits previstos, les obres es realitzin a partir d'1 de gener de 2017.

 • La deducció només podran aplicar-la els contribuents de la qual suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi, caselles [0500] i [0510] de la declaració, no superi les següents quantitats:

  • - 25.000 euros en declaració individual.

  • - 40.000 euros en declaració conjunta

 • No donaran dret a practicar aquesta deducció :

  1. Les obres que es realitzin en places de garatge, jardins, parcs, piscines i instal·lacions esportives i altres elements anàlegs.

  2. Les inversions per a l'aprofitament de fonts d'energia renovables en l'habitatge habitual a les que resulti d'aplicació la deducció prevista en l'en la lletra o) de l'apartat un de l'article quart de la Llei 13/1997.

   Per tant, quan la inversió compleixi els requisits per poder aplicar la deducció per inversions per a l'aprofitament de fonts d'energia renovables en l'habitatge habitual i la deducció per obres de conservació o millora de la qualitat, sostenibilitat i accessibilitat de l'habitatge habitual el contribuent queda exclòs de l'aplicació d'aquesta deducció.

  3. La part de la inversió finançada amb subvencions públiques.

  4. Serà requisit per a l'aplicació d'aquesta deducció la identificació, mitjançant el seu número d'identificació fiscal, de les persones o entitats que realitzin materialment les obres.

Base de la deducció

La base d'aquesta deducció estarà constituïda per les quantitats satisfetes, mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit, a les persones o entitats que realitzin tals obres. En cap cas donaran dret a practicar aquestes deduccions les quantitats satisfetes mitjançant entregues de diners de curs legal.

Base màxima anual de la deducció

 • La base màxima anual d'aquesta deducció serà de 5.000 euros.

 • Quan concorrin diversos contribuents declarants amb dret a practicar la deducció respecte d'un mateix habitatge, la base màxima anual de deducció es ponderarà per a cadascun d'ells en funció del seu percentatge de titularitat en l'immoble.

  L'import de l'esmentat límit de la base acumulada de la deducció (5.000 euros) es ponderarà proporcionalment per a cadascun dels titulars, sense que sigui procedent entendre que s'aplica a cadascun d'ells de forma independent.

Important: serà requisit per a l'aplicació d'aquesta deducció la identificació, mitjançant el seu NIF, de les persones o entitats que realitzin mate­rialmente les obres.

Límit de la deducció

 • L'import íntegre de la deducció només serà aplicable als contribuents de la qual suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi sigui inferior a 23.000 euros, en tributació individual, o inferior a 37.000 euros, en tributació conjunta.

 • Quan la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contribuent estigui compresa entre 23.000 i 25.000 euros, en tributació individual, o entre 37.000 i 40.000 euros, en tributació conjunta, els imports i límits de deducció seran els següents:

  1. En tributació individual, el resultat de multiplicar l'import o límit de deducció per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 2000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 23.000)

  2. En tributació conjunta, el resultat de multiplicar l'import o límit de deducció per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 37.000)