Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

Epígraf IAE: 662.2 - Comerç al detall de qualsevol classe d'articles, incloent alimentació i begudes, en establiments diferents dels especificats en el Grup 661 i en l'epígraf 662.1

MòdulDefinicióUnitatRendiment anual per unitat (euros)
1 Personal assalariat Persona 4.868,82
2 Personal no assalariat Persona 9.429,01
3 Consum d'energia elèctrica 100 kwh 28,98
4 Superfície del local m2 37,79
Nota: El rendiment net resultant de l'aplicació dels signes o mòduls anteriors inclou, si escau, el derivat de la comercialització de loteries, sempre que aquesta activitat es desenvolupi amb caràcter accessori a l'activitat principal
Quantia a l'efecte de l'índex corrector d'excés: 16.395,27  euros