Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

Cas pràctic

El senyor J.P.C. ha realitzat durant l'exercici 2021 les següents operacions amb transcendència fiscal:

  • El dia 3 de març de 2021 va alienar 11,2568 participacions en el fons d'inversió mobiliària "X", NIF G83000000, per 15.800 euros, descomptats les despeses inherents a la transmissió satisfetes pel mateix. Aquestes participacions van ser adquirides el 10-05-2004 per un import de 15.000 euros, incloses les despeses de l'adquisició.

  • El dia 1 de juliol de 2021 va realitzar la venda d'un pis, situat al carrer Toledo, número 10, de Madrid, per un import de 150.000 euros, abonant en concepte d'Impost Municipal sobre Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana 1.900 euros.

    Aquest pis va ser adquirit el dia 20-12-1994 per un import equivalent a 90.000 euros, essent aquesta la quantitat declarada com a base imposable a l'efecte de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials. Les despeses inherents a l'adquisició satisfetes per l'adquirent el gener de 1995, en concepte de notaria, registre i Impost sobre Transmissions van ascendir a un import equivalent a 8.000 euros.

    El valor cadastral del pis en l'exercici 1994 ascendia a un import equivalent a 27.000 euros, de què el 40 per 100 corresponien al valor del sòl. El senyor J.P.C. va tenir arrendat aquest pis en els anys 1995 i 1996. La referència cadastral de l'immoble és 0042807VK4704A0003KI.

  • El dia 16 de juliol de 2021 procedeix a la transmissió de 1.000 accions de TS A., que cotitza en Borsa, obtenint un import 12.000 euros, una vegada descomptades les despeses inherents a la venda. Aquestes accions van ser adquirides el 25-05-2015, per un import de 16.800 euros, incloses les despeses accessoris a aquesta adquisició.

  • El dia 16 d'agost de 2021 procedeix a adquirir 1.000 accions homogènies de TS A., per 16.500 euros, incloses les despeses accessoris d'adquisició.

  • El dia 23 de juny de 2009 va adquirir participacions preferents emeses originalment per una Caixa d'Estalvis per un import de 15.500 euros. El febrer de 2012 va acceptar una oferta de compra d'aquests valors per un import equivalent del 100 per 100 del seu valor nominal, que es va aplicar a la simultània subscripció de 5.000 accions del banc Z.K en què es va integrar el negoci financer de la Caixa d'Estalvis. El 14-11-2021 ven la totalitat de les accions per un import de 6.560 euros.

Determinar l'import i qualificació dels guanys o pèrdues patrimonials obtingudes pel contribuent en l'exercici 2021, tenint en compte que no s'ha realitzat des de l'1 de gener de 2015 transmissió d'elements patrimonials a de la qual guany li fos aplicable la disposició transitòria novena de la Llei de l'IRPF

Solució:

1. Transmissió de participacions del fons d'inversió mobiliària "X":

Valor de transmissió: 15.800

Valor d'adquisició: 15.000

Guany patrimonial (15.800 - 15.000) = 800

Qualificació i declaració del guany patrimonial

En ser procedent el guany patrimonial de la transmissió de participacions d'un fons d'inversió mobiliari ha de declarar-se en el subapartat "Guanys i pèrdues patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte derivats de transmissions o reemborsaments d'accions o participacions d'institucions d'inversió col·lectiva (societats i fons d'Inversió)" de l'apartat F2 de la declaració.

2. Transmissió del pis:

Valor de transmissió (150.000 – 1.900) (1) = 148.100

Valor d'adquisició (2), 96.380

Guany patrimonial (148.100,00 – 96.380,00) = 51.720

Guany patrimonial reductible (generada fins a 19-01-2006)

(51.720 x 4.049) ÷ 9.690(3) = 21.611,38

NÚM. d'anys de permanència a 31-12 1996: 3 anys

Reducció per coeficients d'abatiment (21.611,38 x 11,11%) = 2.401,02

Guany patrimonial reduït (51.720 – 2.401,02) = 49.318,98

Qualificació i declaració del guany patrimonial

En derivar el guany patrimonial d'una transmissió d'un element patrimonial (immoble) s'integra en la base imposable de l'estalvi i ha de declarar-se dins el subapartat "Guanys i pèrdues patrimonials derivats de transmissions d'uns altres elements patrimonials" dins l'apartat F2 de la declaració.

3. Venda d'accions amb recompra de valors homogenis:

Valor de transmissió: 12.000

Valor d'adquisició: 16.800

Pèrdua patrimonial (12.000 - 16.800) =  - 4.800

Qualificació i declaració de la pèrdua patrimonial

En derivar la pèrdua patrimonial d'una transmissió d'accions negociades en mercats oficials (a integrar en la base imposable estalvi), hauria de declarar-se en el subapartat "Guanys i pèrdues patrimonials derivats de transmissions d'accions o participacions negociades" de l'apartat F2 de la declaració. Ara bé, en haver-se produït una recompra d'accions homogènies dins el termini fixat per la Llei (dos mesos), no podrà efectuar-se la integració d'aquesta pèrdua en la declaració del propi exercici, sinó en la de l'exercici en què es procedeixi a la transmissió total o parcial de les accions adquirides.

4. Venda d'accions rebudes per bescanvi de valors de participacions preferents

Valor de transmissió: 6.560

Valor d'adquisició: 15.500

Pèrdua patrimonial (6.560 - 15.500) = - 8.940

Qualificació i declaració de la pèrdua patrimonial

En derivar la pèrdua patrimonial d'una transmissió d'accions negociades en mercats oficials que es van rebre per bescanvi de valors de participacions preferents (a integrar en la base imposable de l'estalvi), haurà de declarar-se en el subapartat "Guanys i pèrdues patrimonials derivats de transmissions d'accions o participacions negociades" de l'apartat F2 de la declaració.

Notes a l'exemple:

(1) Del valor de transmissió s'ha deduït la quantitat abonada en concepte d'Impost Municipal sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. (Tornar)

(2) El valor d'adquisició es determina de la següent manera:

- Import real de l'adquisició: (90.000): +90.000

- Despeses i tributs: (8.000): +8.000

- Amortització any 1995 i 1996 [(1,5% s/90.000 x 0,6) x 2] = – 1. 620

Total valor d'adquisició (90.000+8.000-1.620) = 96.380

Les amortitzacions corresponents als exercicis 1995 i 1996 s'han calculat sobre el valor del pis a l'efecte de l'impost sobre el patrimoni, exclòs el valor corresponent al sòl. Aquest valor, d'acord amb les especificacions contingudes en el rebut de l'Impost sobre Béns Immobles, representa el 40 per 100 del total. Així mateix, s'ha utilitzat el percentatge de l'1,5 per 100 per calcular aquestes amortitzacions en ser aquest el que corresponia d'acord amb el que disposa l'anterior Reglament de l'impost. (Tornar)

(3) El guany patrimonial generat fins al 19-01-2006, s'ha determinat distribuint el guany patrimonial total entre el nombre de dies existent entre la data d'adquisició del pis (20-12-1994) i el 19-01-2006, que ascendeix a 4.049 dies, respecte del número total de dies que el pis ha romàs en el patrimoni del contribuent, és a dir, entre els dies 20-12-1994 i 01-07-2021, que ascendeix a 9.690 dies. (Tornar)