Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

Principat d'Astúries

Per circumstàncies personals i familiars

Relativa a l'habitatge habitual

Per donatius i donacions

Altres conceptes deduïbles

 • Per acolliment no remunerat majors 65 anys.
 • Per adopció internacional de menors.
 • Per parts múltiples o per dos o més adopcions constituïdes en la mateixa data.
 • Per famílies nombroses.
 • Per famílies monoparentals.
 • Per acolliment familiar de menors.
 • Per despeses de descendents en centres de 0 a 3 anys.
 • Per naixement o adopció de segon i successius fills en zones rurals en risc de despoblament.
 • Per adquisició o adequació d'habitatge habitual per a contribuents amb discapacitat.
 • Per adquisició o adequació d'habitatge habitual per a contribuents amb els que convisquin els seus cònjuges, ascendents o descendents amb discapacitat.
 • Per inversió en habitatge habitual que tingui la consideració de protegida.
 • Per arrendament de l'habitatge habitual.
 • Per adquisició o rehabilitació d'habitatge habitual en zones rurals en risc de despoblament per a contribuents de fins a 35 anys, famílies nombroses i monoparentals.
 • Per donacions de finques rústiques a favor del Principat d'Astúries.
 • Per certificació de la gestió forestal sostenible.
 • Per adquisició de llibres de text i material escolar.
 • Per a contribuents que s'estableixin com a treballadors per compte propi, o autònoms en zones rurals en risc de despoblament.
 • Per despeses de transport públic per a residents en zones rurals en risc de despoblament.
 • Per l'obtenció de subvencions i/o ajuts per pal·liar l'impacte provocat per la COVID-19 sobre els sectors especialment afectats per la pandèmia. Només aplicable a contribuents morts abans del 10-11-2021
 • Per despeses de formació en què hagin incorregut els contribuents que desenvolupin treballs especialment qualificats, relacionats directa i principalment amb activitats de recerca i desenvolupament, científiques o de caràcter tècnic.
 • Per a contribuents que traslladin el seu domicili fiscal al Principat d'Astúries per motius laborals per al desenvolupament de treballs especialment qualificats, relacionats directa i principalment amb activitats de recerca i desenvolupament, científiques o de caràcter tècnic.