Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

Residència habitual al territori d'una Comunitat Autònoma o Ciutat amb Estatut d'Autonomia a efectes de l'IRPF

Normativa: Art. 72 Llei IRPF

Criteris per determinar la residència habitual

Com a principi general, els contribuents amb residència habitual en territori espanyol són residents en el territori d'una Comunitat Autònoma o Ciutat amb Estatut d'Autonomia.Per determinar en quin de les Comunitats Autònomes o Ciutats amb Estatut d'Autonomia té la seva residència habitual el contribuent resident, s'hauran d'aplicar els següents criteris:

1.Criteri de permanència

D'acord amb aquest criteri, el contribuent resideix a la Comunitat Autònoma o Ciutat amb Estatut d'Autonomia al territori del qual hagi romàs més gran nombre de dies del període impositiu (generalment, l'any natural), computant-se a aquests efectes les absències temporals i presumint-se, tret de prova en contrari, que la persona roman al territori de la Comunitat Autònoma o Ciutat amb Estatut d'Autonomia on arrela el seu habitatge habitual.

2.Criteri del principal centre d'interessos

Quan no fos possible determinar la residència conforme al criteri anterior, es considerarà que el contribuent resideix en la Comunitat Autònoma o Ciutat amb Estatut d'Autonomia on tingui el seu principal centre d'interessos;és a dir, en aquella al territori de la qual hagi obtingut la major part de la base imposable de l'IRPF, determinada pels següents components de renda:

  1. Rendiments del treball, que s'entendran obtinguts on arreli el centre de treball respectiu, si existeix.

  2. Rendiments del capital immobiliari i guanys patrimonials derivats de béns immobles, que s'entendran obtinguts al lloc en què arrelin aquests.

  3. Rendiments d'activitats econòmiques, ja siguin empresarials o professionals, que s'entendran obtinguts on arreli el centre de gestió de cada una d'elles.

3.Criteri de l'última residència declarada a efectes de l'IRPF

En defecte dels anteriors criteris, la persona es considera resident en el territori en què ragui la seva última residència declarada a efectes de l'IRPF.

Important:d'acord amb l'establert a l'article 72.3 de la Llei de l'IRPF, no produiran efecte els canvis de residència que tinguin per objecte principal aconseguir una menor tributació efectiva en aquest impost, tret que la nova residència es prolongui de manera continuada durant, almenys, tres anys.En aquests supòsits s'hauran de presentar les autoliquidacions complementàries que corresponguin.Vegeu el Capítol 18.

Les persones físiques residents en territori espanyol, que no romanguin a l'esmentat territori més de 183 dies durant l'any natural, es consideraran residents en el territori de la Comunitat Autònoma o Ciutat amb Estatut d'Autonomia en què ragui el nucli principal o base de les seves activitats o del seu interès econòmic.

Finalment, quan la persona sigui resident en territori espanyol per presumpció, és a dir, perquè el seu cònjuge no separat legalment i els fills menors d'edat dependents d'ell resideixin habitualment a Espanya, es considerarà resident en el territori de la Comunitat Autònoma o Ciutat amb Estatut d'Autonomia en què aquests resideixin habitualment.

declaració conjuntes d'unitats familiars els membres de les quals resideixen en diferents Comunitats Autònomes o Ciutats amb Estatut d'Autonomia

Quan els contribuents integrats a una unitat familiar tinguessin la seva residència habitual en Comunitats Autònomes o Ciutats amb Estatut d'Autonomia diferents i optessin per tributar conjuntament, en l'apartat "Comunitat Autònoma/Ciutat Autònoma de residència el 2021" s'indicarà aquella en la qual hagi tingut la seva residència habitual el membre de la unitat familiar amb més base liquidable, determinada aquesta d'acord amb les regles d'individualització de rendes del IRPF.

Quan una de les diferents Comunitats Autònomes anés de règim foral (Navarra o País Basc), s'atendrà també aquest criteri per determinar la competència foral o estatal en ordre a l'exacció de l'IRPF.