Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

14. Operacions realitzades en els mercats de futurs i opcions

Normativa: Art. 37. 1. m) Llei IRPF

Les rendes obtingudes en les operacions realitzades en els mercats de futurs i opcions  tenen la consideració de guanys o pèrdues patrimonials sempre que les mateixes es realitzin amb finalitat especulativa i no per tal de cobrir riscos d'una activitat econòmica realitzada pel contribuent, cas en què tributaran com a rendiments d'aquestes activitats.

Els guanys o pèrdues patrimonials obtingudes com a conseqüència de les esmentades operacions especulatives, han d'imputar-se al període impositiu en què tingui lloc la liquidació de la posició o l'extinció del contracte.

Conforme a la Comissió Nacional del Mercat de Valors

  • Un futur és un contracte pel qual s'acorda l'intercanvi d'una quantitat concreta d'actiu subjacent (valors, índexs, productes agrícoles, primeres matèries …) en una data futura predeterminada, a un preu convingut per endavant

  • Una opció és un contracte que implica un dret per al comprador i una obligació per al venedor, a comprar (o vendre) una determinada quantia de l'actiu subjacent en un termini estipulat a un preu convingut per endavant (preu d'exercici).

    El preu de l'opció és el que la compradora paga per obtenir aquell dret i es denomina "prima". Arribada la data de venciment, al comprador li interessarà o no exercir-ho en funció de la diferència entre el preu fixat per a l'operació i el preu que en aquell moment tingui el subjacent en el mercat de comptat.