Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

8. Indemnitzacions o capitals assegurats per pèrdues o sinistres en elements patrimonials

Normativa: Art. 37.1.g) Llei  IRPF 

Norma específica de valoració

En els supòsits d'indemnitzacions o capitals assegurats per pèrdues o sinistres en elements patrimonials, es computarà com a guany o pèrdua patrimonial la diferència entre:

  • La quantitat percebuda com indemnització, i

  • La part proporcional del valor d'adquisició que correspongui  al dany.

Quan la indemnització no fos en metàl·lic, es computarà la diferència entre el valor de mercat dels béns, drets o serveis rebuts i la part proporcional del valor d'adquisició que correspongui al dany.

Únicament es computarà guany patrimonial quan es derivi un augment en el valor del patrimoni del contribuent. En conseqüència, en tots aquells supòsits en què únicament es cobreixi la reparació del dany, no es computarà a efectes fiscals guany patrimonial alguna.

Exemple: Indemnitzacions o capitals assegurats per pèrdues o sinistres en elements patrimonials

El senyor S.M.G., és titular des de 1990 d'un xalet adquirit per un import equivalent a 150.300 euros, incloses les despeses i tributs inherents a l'adquisició satisfetes pel mateix.

El dia 8 de setembre de 2021, com a conseqüència d'un incendi declarat en el xalet, aquest ha quedat totalment destruït, abonant la companyia d'assegurances la quantitat de 89.800 euros. D'acord amb les especificacions del rebut de l'IBI, el valor del sòl representa el 40 per 100 del total valor cadastral del mateix.

Determinar l'import del guany o pèrdua patrimonial obtinguda.

Solució:

  • Indemnització percebuda: 89.800
  • Part proporcional del valor d'adquisició que correspon al dany (1), 90.180
  • Pèrdua patrimonial (89.800 - 90.180) =-380

Nota a l'exemple:

(1) La determinació de la part proporcional del valor d'adquisició que correspon al dany es determina aplicant el percentatge del 60 per 100 al valor d'adquisició del xalet (150.300 x 60%) = 90.180. (Tornar)