Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

Quadre: Excessos d'adjudicació en l'extinció del condomini. Resolució del TEAC de 7 de juny de 2018

El següent quadre recull els criteris fixats en la Resolució del TEAC de 7 de juny de 2018, Reclamació número 00/02488/2017, recaiguda en recurs extraordinari d'alçada per a unificació de criteri.

Excessos d'adjudicació en l'extinció del condomini. Resolució del TEAC de 7 de juny de 2018

Adjudicacions

Valor de l'immoble en la data d'extinció del condomini

Tributació

Les adjudicacions es corresponen amb la quota de titularitat de cada comuner

Igual al valor de l'immoble quan es va constituir el condomini

No existeix alteració patrimonial per a cap dels comuners i, per tant, no es produeix guany o pèrdua patrimonial. Article 33.2 Llei de l'IRPF.

Major al valor de l'immoble quan es va constituir el condomini

L'immoble en resultar indivisible o desmerèixer molt amb la divisió, s'adjudica en la seva totalitat a un dels comuners amb obligació de compensar en metàl·lic als restants

Igual al valor de l'immoble quan es va constituir el condomini

Comuner al que s'adjudica en la seva totalitat l'immoble i compensa en metàl·lic als altres: Tributa per la modalitat actes jurídics documentats de l'ITPAJD per la part  que s'adquireix ex novo en virtut de tal operació (criteri fixat en Sentència del TS 1.484/2018, de 9 d'octubre).

Resta dels comuners que transmeten les seves quotes indivises de participació a canvi de preu: Atès que el valor de l'immoble no ha experimentat augment de valor no es generaria per a ells guany o pèrdua patrimonial a títol onerós.

Major al valor de l'immoble quan es va constituir el condomini

Comuner al que s'adjudica en la seva totalitat l'immoble i compensa en metàl·lic als altres: Tributa únicament per la modalitat actes jurídics documentats de l'ITPAJD  per la part  que s'adquireix ex novo en virtut de tal operació  (criteri fixat en Sentència del TS 1.484/2018, de 9 d'octubre).

Resta dels comuners que transmeten les seves quotes indivises de participació a canvi de preu: Es generaria per a ells un guany patrimonial a títol onerós.

Es divideix entre els comuners sense respectar la quota de titularitat de cadascun i sense compensar en metàl·lic aquestes diferències

Igual al valor de l'immoble quan es va constituir el condomini

Comuner/s que rep una part de l'immoble superior a la que els correspondria per la seva quota de participació: Hi ha excés d'adjudicació en  adquirir  a títol gratuït la part de quota indivisa corresponent a aquell superàvit i tributa a l' ISD  per aquest excés d'adjudicació.

Comuner/s que reben una part de l'immoble inferior a la que correspondria per la seva quota de participació: Estarien transmetent al primer a títol gratuït la part de quota indivisa corresponent a aquell dèficit, produint-se una alteració en la composició del seu patrimoni però atès que el valor de l'immoble no ha experimentat augment no es generaria per a ells guany o pèrdua patrimonial a títol lucratiu.

Major al valor de l'immoble quan es va constituir el condomini

Comuner/s que rep una part de l'immoble superior a la que els correspondria per la seva quota de participació. Hi ha excés d'adjudicació  en  adquirir  a títol gratuït la part de quota indivisa corresponent a aquell superàvit i tributa a l' ISD  per aquest excés d'adjudicació

Comuner/s que reben una part de l'immoble inferior a la que correspondria per la seva quota de participació: Estarien transmetent al primer a títol gratuït la part de quota indivisa corresponent a aquell dèficit, produint-se una alteració en la composició del seu patrimoni i atès que el valor de l'immoble ha experimentat augment es generaria per a ells un guany patrimonial a títol lucratiu.

Es divideix entre els comuners sense respectar la quota de titularitat de cadascun, però compensant en metàl·lic aquestes diferències

Igual al valor de l'immoble quan es va constituir el condomini

Comuner/s que rep una part de l'immoble superior a la que els correspondria per la seva quota de participació. Hi ha excés d'adjudicació  en  adquirir  a títol onerós  la part de quota indivisa corresponent a aquell superàvit i tributa en l'ITP  per l'excés d'adjudicació

Comuner/s que reben una part de l'immoble inferior a la que correspondria per la seva quota de participació i compensació en metàl·lic per la resta. Estarien transmetent al primer a títol onerós la part de quota indivisa corresponent a aquell dèficit, produint-se una alteració en la composició del seu patrimoni però atès que el valor de l'immoble no ha experimentat augment no es generaria per a ells guany o pèrdua patrimonial a títol onerós.

Major al valor de l'immoble quan es va constituir el condomini

Comuner/s que rep una part de l'immoble superior a la que els correspondria per la seva quota de participació. Hi ha excés d'adjudicació  en  adquirir  a títol onerós  la part de quota indivisa corresponent a aquell superàvit i tributa en l'ITP  per l'excés d'adjudicació

Comuner/s que reben una part de l'immoble inferior a la que correspondria per la seva quota de participació i compensació en metàl·lic per la resta.  Estarien transmetent al primer a títol onerós la part de quota indivisa corresponent a aquell dèficit, produint-se una alteració en la composició del seu patrimoni i atès que el valor de l'immoble ha experimentat augment es generaria per a ells un guany patrimonial a títol onerós.

Nota: les diferents situacions i els criteris jurídics que estableix el TEAC en aquesta resolució de 7 de juny de 2018 van referits a l'extinció del condomini sobre un únic bé immoble

No obstant això, la pròpia resolució del TEAC de 7 de juny de 2018 assenyala que moltes vegades  la copropietat recau sobre diversos immobles. Si bé la diversitat de situacions pot ser inabastable, poden assenyalar-se alguns criteris rellevants que transcrivim a continuació:

  • Amb caràcter previ, cal determinar en cada cas l'existència d'una o diverses comunitats de béns. En aquest sentit, i a la vista de les situacions farta freqüents en la pràctica, cal tenir en compte que, encara que dos o més immobles siguin propietat de dos o més titulars, això no determina automàticament l'existència d'una única comunitat de béns, sinó que podrà haver una o més comunitats en funció de l'origen de la referida comunitat. Així succeeix quan els béns comuns són procedents, uns d'una adquisició hereditària i d'altres per haver estat adquirits per actes entre vius, o quan, fins i tot havent estat adquirits tots els béns a títol hereditari, procedeixin de diferents herències. En tals casos ha d'entendre's que concorren dues comunitats, una d'origen entre vius i una altra d'origen mortis causa, o les dues d'origen mortis causa, sense que en res no obsti a l'anterior que els titulars de les dues comunitats siguin les mateixes persones. En cas que es tracti de dos o més condominis, la seva dissolució suposarà l'existència de dos o més negocis jurídics diferents que, com a tals, han de ser tractats.

  •  En cas que existeixin dos o més béns immobles en la comunitat de béns, cal atendre al conjunt dels béns que integrin la mateixa als efectes de determinar si la posterior adjudicació a cadascun dels comuners es correspon o no amb la respectiva quota de titularitat, de forma tal que pugui no existir una alteració en la composició dels seus respectius patrimonis. Només en cas que s'atribuïssin a algun dels comuners béns o drets per major valor que el corresponent a la seva quota de titularitat, existiria una alteració patrimonial en l'altre, generant-se, en aquest últim, un guany o pèrdua patrimonial. D'acord amb el que ha exposat, no existiria alteració patrimonial amb motiu de la dissolució del condomini sobre els diversos immobles sempre que els valors d'adjudicació es corresponguin amb el seu respectiu valor de mercat i que les adjudicacions efectuades es corresponguin amb la respectiva quota de titularitat, conservant els béns adjudicats els valors i dates d'adquisició originaris.