Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

Epígrafs IAE: 647.2 i 3 - Comerç al detall de qualsevol classe de productes alimentaris i de begudes en règim d'autoservei o mixt en establiments de la qual sala de vendes tingui una superfície inferior a 400 metres quadrats

MòdulDefinicióUnitatRendiment anual per unitat (euros)
1 Personal assalariat Persona 1.788,80
2 Personal no assalariat Persona 10.827,31
3 Superfície del local m2 23,31
4 Consum d'energia elèctrica kwh 32,75
Nota.- El rendiment net resultant de l'aplicació dels signes o mòduls anteriors inclou, si escau, el derivat de la comercialització de loteries, sempre que aquesta activitat es desenvolupi amb caràcter accessori a l'activitat principal
Quantia a l'efecte de l'índex corrector d'excés: 25.219,62euros