Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

Epígraf IAE: 644.2 - Despatxos de pa, pans especials i brioixeria

MòdulDefinicióUnitatRendiment anual per unitat (euros)
1 Personal assalariat de fabricació Persona 6.134,85
2 Resta personal assalariat Persona 1.039,27
3 Personal no assalariat Persona 14.266,34
4 Superfície del del local de fabricació m2 48,50
5 Resta superfície local independent m2 33,38
6 Resta superfície local no  independent m2 125,97
7 Superfície del forn 100 dm2 629,86
NOTA: El rendiment net resultant de l'aplicació dels signes o mòduls anteriors inclou, si escau, el derivat de la comercialització de loteries, sempre que aquesta activitat es desenvolupi amb caràcter accessori a l'activitat principal.
Quantia a l'efecte de l'índex corrector d'excés: 42.925,01 euros