Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

Quadre resum de les regles especials

Regles especials (quadre resum)

Tipus d'operació

Valoració del guany o pèrdua

Valors cotitzats

El guany o pèrdua vindrà determinada per la diferència entre el valor d'adquisició i el valor de transmissió, determinat aquest per la cotització en la data de transmissió o el preu pactat quan fos superior.

El valor d'adquisició es minorarà en l'import obtingut per les transmissions de drets de subscripció realitzades amb anterioritat a 1 de gener de 2017, a excepció de l'import de tals drets que hagués tributat com a guany patrimonial.

Valors no cotitzats

Accions i participacions en els fons propis de societats que no cotitzen en borses espanyoles

El guany o pèrdua vindrà determinada per la diferència entre el valor d'adquisició i el valor de transmissió, essent aquest últim:

 • L'import efectivament satisfet (sempre que es provi que és el valor que s'establiria per a aquella operació entre parts independents en condicions normals de mercat).
 • En un altre cas, no podrà ser inferior al major de:

  • El valor del patrimoni net que correspongui als valors transmesos resultant de l'últim balanç de l'entitat tancat amb anterioritat a la data de meritació d'aquest impost.
  • El valor resultant de capitalitzar al 20 per 100 la mitjana dels beneficis dels tres últims exercicis socials tancats amb anterioritat a la data de meritació d'aquest impost.

Accions totalment alliberades

El valor d'adquisició de l'acció transmesa i de les originàries serà el resultat de repartir el cost d'adquisició total entre totes les accions, tant antigues com alliberades.

Transmissió de drets de subscripció preferent que procedeixin d'accions o participacions en societats de les que sigui titular el contribuent

L'import obtingut per la transmissió de drets de subscripció derivats de valors no admesos a negoción i des de l'1 de gener de 2017 dels admesos a negociació té la consideració de guany patrimonial per al transmitent durant el període impositiu en què es produeixi l'esmentada transmissió.

La retenció a practicar sobre els guanys patrimonials derivats de la transmissió de drets de subscripció és el 19 per 100.

Fons d'inversió

El guany o pèrdua vindrà determinada per la diferència entre el valor d'adquisició i el valor de transmissió, essent aquest últim,

 • El valor liquidatiu i, si no existeix
 • El valor del patrimoni net que correspongui a les accions o participacions transmeses resultant de l'últim balanç tancat (en el cas de reemborsament de participacions).

Quan es transmeti (traspàs total o parcial) la inversió efectuada en un fons a un altre fons no es computarà en aquell moment el guany o pèrdua patrimonial obtinguda, i les noves accions o participacions conservaran el valor i la data d'adquisició de les traspassades.

S'aplica als fons d'inversió espanyols i als constituïts en un altre país comunitari registrats a CNMV.

No s'aplica a fons d'inversió cotitzats o d'accions de SICAV índex cotitzats i quan es posi a disposició del contribuent l'import del reemborsament o transmissió.

Aportacions no dineràries a societats

El guany o pèrdua vindrà determinada per la diferència entre el valor d'adquisició i el valor de transmissió, essent aquest últim el major de:

 • Valor nominal de les accions o participacions socials rebudes.
 • Valor de cotització dels títols rebuts.
 • Valor de mercat del bé o dret aportat.

Règim especial d'ajornament fiscal per a determinades aportacions.

Separació de socis o dissolució de societats

El guany o pèrdua vindrà determinada per la diferència entre:

 • El valor de la quota de liquidació social o el valor de mercat dels béns rebuts, i
 • El valor d'adquisició del títol o participació de capital que correspongui.

Escissió, fusió o absorció de societats

El guany o pèrdua patrimonial vindrà determinada per la diferència entre:

 • El valor d'adquisició dels títols, drets o valors representatius de la participació del soci, i
 • El valor de mercat dels títols, numerari o drets rebuts o el valor de mercat dels entregats.

Règim especial d'ajornament fiscal en determinats casos.

Traspassos

El guany patrimonial es computarà al cedent per l'import que li correspongui en el traspàs.

Indemnitzacions o capitals assegurats per pèrdues o sinistres en elements patrimonials

El guany o pèrdua vindrà determinada per la diferència entre la quantitat percebuda, o el valor de mercat dels béns, drets o serveis rebuts (si la indemnització no és en metàl·lic) i la part proporcional del valor d'adquisició que correspongui al dany.

Quan únicament es cobreixi la reparació del dany, no es computarà a efectes fiscals guany patrimonial alguna.

Permuta de béns o drets, inclòs el bescanvi de valors

El guany o pèrdua patrimonial vindrà determinada per la diferència entre el valor d'adquisició i el de transmissió, essent aquest el major dels dos següents:

 • El valor de mercat del bé o dret entregat.
 • El valor de mercat del bé o dret que es rep a canvi.

Cas especial: permuta de terreny per pisos o locals a construir en el mateix. Règim especial d'ajornament fiscal en el bescanvi d'accions en determinats casos.

Extinció de rendes vitalícies o temporals

Per a l'obligat al pagament de rendes la diferència entre el valor d'adquisició del capital rebut (en béns mobles o immobles) i les rendes satisfetes.

Transmissió d'elements patrimonials a canvi de rendes vitalícies o temporals

El guany o pèrdua patrimonial vindrà determinada per la diferència entre:

 • El valor actual financer actuarial de la renda.
 • El valor d'adquisició de l'element patrimonial transmès.

Transmissió o extinció de drets reals d'ús o gaudi sobre immobles

El guany o pèrdua patrimonial vindrà determinada per la diferència entre:

 • El valor de transmissió (que en el cas d'extinció del dret és zero).
 • El valor d'adquisició que ha de minorés en les amortitzacions deduïdes si el dret va estar arrendat.

Si el dret està constituït sobre immobles que no generin rendiments del capital immobiliari, el dret es consumeix per l'ús, per la qual cosa el valor d'adquisició haurà de minorar-se proporcionalment al temps d'ús.

Incorporació de béns i drets que no derivin de transmissió

Es computarà com a guany patrimonial el valor de mercat d'aquells.

Futurs i opcions

És guany o pèrdua patrimonial el rendiment obtingut quan no es tracti d'una operació de cobertura de riscos en el desenvolupament de l'activitat econòmica.

Elements patrimonials afectes a l'activitat o desafectats amb menys de tres anys d'antelació

El guany o pèrdua patrimonial vindrà determinada per la diferència entre:

 • El valor de transmissió.
 • El valor comptable de l'element patrimonial que vindrà determinat per:

Valor d'adquisició (o cost de producció o valor d'afectació)

més: Millores

menys: Amortitzacions + alienacions prèvies + pèrdues

Els coeficients reductors del règim transitori no resulten aplicables als guanys patrimonials obtinguts.