Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

7. Traspassos

Normativa: Art. 37.1.f) Llei  IRPF 

Norma específica de valoració

En els supòsits de traspàs, el guany patrimonial es computarà en el cedent (arrendatari) per l'import que li correspongui en el traspàs, una vegada descomptat l'import corresponent al propietari per la seva participació en aquest traspàs.

Quan el dret de traspàs s'hagi adquirit mitjançant preu, aquest tindrà la consideració de preu d'adquisició.

Els coeficients reductors o d'abatiment del règim transitori no resulten aplicables en tractar-se en aquests supòsits de béns afectes, llevat que la desafectació s'hagi produït amb més de tres anys d'antelació a la data del traspàs.

Important: les quantitats que, si escau, percebi el propietari de l'immoble arrendat en concepte de participació en el traspàs constitueixen rendiments del capital immobiliari.

Exemple

El senyor M.M.A., desenvolupa l'activitat de restaurant en un local llogat el dia 10 de maig de 2000, determinant el rendiment net de la seva activitat pel mètode d'estimació objectiva.

Durant el mes d'agost de 2006, va realitzar obres de reforma del local, satisfent per tal motiu la quantitat de 20.000 euros.

El 25 de juny de 2021, amb motiu de la seva jubilació, traspassa el local de negoci, percebent la quantitat de 28.500 euros, una vegada descomptada la quantitat corresponent a l'arrendador en concepte de participació en el traspàs.

Determinar l'import del guany patrimonial obtingut com a conseqüència del traspàs del local de negoci.

Solució :

  • Import corresponent al traspàs: 28.500
  • Preu d'adquisició (1), 0
  • Guany patrimonial obtingut = 28.500

Nota a l'exemple:

(1) Les obres de reforma del local no poden considerar-se com a preu d'adquisició del dret de traspàs, ja que aquestes quantitats no van ser satisfetes per adquirir el dret de traspàs que, d'acord amb les dades de l'exemple, no va ser adquirit mitjançant preu. (Tornar)