Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

Criteris d'afectació de béns i drets a l'exercici d'una activitat econòmica

Normativa:Arts.29 Llei IRPF i 22 Reglament

D'acord amb la normativa del IRPF, els criteris d'afectació de béns i drets a l'exercici d'una activitat econòmica són els següents:

1.Són béns i drets afectes a una activitat econòmica els necessaris per a l'obtenció dels rendiments empresarials o professionals.

Conforme a aquest criteri, es consideren expressament afectes els següents elements patrimonials:

 1. Els béns immobles en els quals es desenvolupa l'activitat.

 2. Els béns destinats als serveis econòmics i socioculturals del personal al servei de l'activitat.

 3. Qualssevol altres elements patrimonials necessaris per a l'obtenció dels respectius rendiments.

D'acord amb l'exposat, no poden considerar-se afectes aquells béns destinats al ús particular del titular de l'activitat, com els d'escampament o esbarjo.

Important: en cap cas, no tenen la consideració d'elements patrimonials afectes a una activitat econòmica els actius representatius de la participació en fons propis d'una entitat (accions o participacions) i de la cessió de capitals a tercers com, per exemple, tota mena de comptes bancaris.

2.Els elements afectes han d'utilitzar-se només per a les finalitats de l'activitat.

D'acord amb aquesta nota característica, no poden considerar-se afectes aquells béns i drets que s'utilitzin simultàniament per a activitats econòmiques i per a necessitats privades, tret que la utilització per a aquestes últimes sigui accessòria i notòriament irrellevant.

Sobre això, es consideren utilitzats per a necessitats privades de forma accessòria i notòriament irrellevant, els béns de l'immobilitzat adquirits i utilitzats per al desenvolupament de l'activitat econòmica que es destinin a l'ús personal del contribuent en dies o hores inhàbils durant els quals s'interrompi l'exercici de l'activitat.

Aquesta excepció no és aplicable als automòbils de turisme i els seus remolcs, les motocicletes i les aeronaus o embarcacions esportives o d'esbarjo.Aquests béns únicament tindran la consideració d'elements patrimonials afectes al desenvolupament d'una activitat econòmica quan s'utilitzin exclusivament per a les finalitats de la mateixa, sense que en cap cas puguin considerar-se afectes en el supòsit d'utilitzar-se també per a necessitats privades, ni tan sols encara que l'esmentada utilització no sigui accessòria i notòriament irrellevant.

Tanmateix, com a excepció de l'excepció, s'admet la utilització per a necessitats privades (sempre que sigui de forma accessòria i notòriament irrellevant) sense perdre per això la seva condició de béns afectes, dels automòbils de turisme i altres mitjans de transport que, estant inclosos en l'enumeració del paràgraf anterior, es relacionen a continuació:

 1. Els vehicles mixtos destinats al transport de mercaderies.

 2. Els destinats a la prestació de serveis de transport de viatgers mitjançant contraprestació.

 3. Els destinats a la prestació de serveis d'ensenyament de conductors o pilots mitjançant contraprestació.

 4. Els destinats a desplaçaments professionals de representants o agents comercials.

 5. Els destinats a ser objecte de cessió d'ús amb habitualitat i onerositat.

A aquests efectes, es consideren automòbils de turisme, remolcs, ciclomotors i motocicletes, els definits com tals a l'Annex del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària i a partir del 31 de gener de 2016 a l'Annex del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària., així com els definits com vehicles mixtos en els esmentats annexos i, en tot cas, els denominats vehicles tot terreny o tipus "jeep".

3.La utilització necessària i exclusiva per a les finalitats de l'activitat d'un bé divisible pot recaure únicament sobre una determinada part del mateix (afectació parcial) i no necessàriament sobre la seva totalitat.

Quan es tracti d'elements patrimonials que serveixin només parcialment amb la finalitat de l'activitat, l'afectació s'entendrà limitada a aquella part dels mateixos que realment s'utilitzi en l'activitat que es tracti.En aquest sentit, només es consideraran afectades aquelles parts dels elements patrimonials que siguin susceptibles d'un aprofitament separat i independent de la resta, sense que en cap cas siguin susceptibles d'afectació parcial els elements patrimonials indivisibles.

L'afectació parcial d'un element patrimonial comporta importants conseqüències fiscals ja que, els ingressos i despeses corresponents a l'esmentada part del bé s'han d'incloure entre els corresponents a l'activitat econòmica a què sigui afecte.

Precisions:

Per al càlcul del rendiment net d'una activitat econòmica en estimació directa, en el cas d'utilització d'un immoble en part com a habitatge habitual, en part per a l'exercici de l'activitat, s'ha de diferenciar entre les despeses derivades de la titularitat de l'habitatge i les despeses corresponents als subministraments de l'immoble.

Tractant-se de les despeses derivades de la titularitat de l'habitatge, tals com amortitzacions, IBI, comunitat de propietaris, etc, sí que resulten deduïbles en proporció amb la part de l'habitatge afectat al desenvolupament de l'activitat i al seu percentatge de titularitat a l'immoble referit.

En el cas de les despeses corresponents a subministraments s'ha de tenir en compte la regla 5a de l'apartat 2 de l'article 30 de la Llei del IRPF relativa a les despeses deduïbles per determinats subministraments quan l'empresari o professional exerceixi la seva activitat al seu propi habitatge habitual el comentari del qual figura al Capítol 7 d'aquest Manual.

4.No s'entenen afectats aquells elements patrimonials que, sent de la titularitat del contribuent, no figurin en la comptabilitat o registres oficials de l'activitat econòmica (llibre registre de béns d'inversió) que estigui obligat a portar el contribuent, tret de prova en contrari.

5.En cas de matrimoni, l'afectació d'un element patrimonial està condicionada que la seva titularitat sigui privativa del cònjuge que exerceix l'activitat, o bé, que sigui de guany o comú a ambdós cònjuges.

Si s'utilitza un element comú o de guany, el titular l'ha de considerar plenament afectat a l'activitat, encara que el citat bé pertanyi a ambdós cònjuges.Per contra, els béns privatius del cònjuge que no exerceix l'activitat econòmica no poden considerar-se afectes a la mateixa, sinó que tenen la consideració d'elements patrimonials cedits.

Exemples:

 1. Senyor V.R.V., advocat en exercici, utilitza l'ordinador del seu despatx professional per a assumptes particulars en determinats dies festius.

  La utilització de l'ordinador, que objectivament té el caràcter d'immobilitzat adquirit i utilitzat per al desenvolupament de l'activitat professional, en dies inhàbils està expressament recollida al Reglament com una excepció al requisit de l'exclusivitat de l'afectació, per la qual cosa, en aquest cas, l'ordinador pot considerar-se en la seva totalitat com un bé afecte.

 2. Senyor S.A.M., taxista, sol utilitzar el seu vehicle en certs dies de descans per anar al camp amb la seva família.

  La utilització del taxi per a necessitats privades en dies inhàbils en què s'interromp el normal exercici de l'activitat, no impedeix considerar l'esmentat vehicle plenament afecte a l'activitat empresarial desenvolupada pel seu titular, en tractar-se d'un vehicle destinat al transport de viatgers mitjançant contraprestació i aparèixer expressament exceptuat del requisit d'exclusivitat absoluta aplicable amb caràcter general als automòbils de turisme.

 3. Senyor A.A.R., medico oftalmòleg, utilitza dues habitacions del seu habitatge exclusivament com a consulta.Les esmentades habitacions, que tenen 40 m2 i així consta en la corresponent alta de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, representen el 30 per 100 de la superfície total de l'habitatge habitual.Pot considerar-se afectada a l'activitat professional la superfície utilitzada per a consulta i, consegüentment, deduir-se dels rendiments de l'activitat les despeses corresponents a l'esmentada superfície?

  La part de l'habitatge utilitzat exclusivament com a consulta pot considerar-se afectada a l'activitat professional desenvolupada pel seu titular;per tant, les despeses pròpies i específiques d'aquesta part de l'habitatge poden deduir-se dels rendiments íntegres de l'activitat professional.