Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

Obligacions formals especifiques derivades del règim de transparència fiscal internacional

Normativa: Art. 91.11 Llei IRPF. Vegeu també l'ordre d'aprovació del model de l'IRPF

Els contribuents als qui resulti d'aplicació aquest règim hauran de presentar conjuntament amb la declaració per l'IRPF les següents dades relatives a l'entitat no resident en territori espanyol:

  1. Nom o raó social i lloc del domicili social.

  2. Relació d'administradors  del seu  domicili fiscal.

  3. El balanç, compte de pèrdues i guanys i memòria.

  4. Import de les rendes positives que hagin de ser  objecte d'imputació en la base imposable.

  5. Justificació, si escau, dels impostos satisfets respecte de la renda positiva que hagi de ser objecte d'imputació.

Aquesta informació que ha d'acompanyar a la declaració de l'IRPF es pot presentar a través del registre electrònic de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, a la seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària accedint al tràmit d'aportació de documentació complementària corresponent a la declaració.

El registre electrònic de l'Agència Estatal d'Administració Tributària es troba regulat en Resolució de 28 de desembre de 2009, de la Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària per la qual es cregui la seu electrònica i es regulen els registres electrònics de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

També podran presentar-se en el registre presencial de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Tot això s'entendrà sens perjudici del que disposa l'apartat 4 de l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que estableix que els documents que els interessats dirigeixin als òrgans de les Administracions Públiques podran presentar-se:

  1. En el registre electrònic de l'Administració o Organisme al que s'adrecin, així com en els restants registres electrònics de qualsevol dels subjectes als que es refereix l'article  2.1.

  2. En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi.

  3. En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  4. En les oficines d'assistència en matèria de registres.

  5. En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.