Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

Introducció

L'actual sistema de finançament de les Comunitats Autònomes s'articula en la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les Comunitats Autònomes de règim comú i Ciutats amb Estatut d'Autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries (BOE  del 19).

L'abast de les competències normatives de les Comunitats Autònomes en l'IRPF s'estableix en l'article 46 de l'esmentada Llei 22/2009, conforme al qual les Comunitats Autònomes poden assumir, entre altres competències normatives, la relativa a l'aprovació de deduccions aplicables sobre la quota íntegra autonòmica per:

  • Circumstàncies personals i familiars.
  • Inversions no empresarials.
  • Aplicació de renda.

    En qualsevol cas, l'aprovació de  les deduccions autonòmiques per circumstàncies personals i familiars, per inversions no empresarials i per aplicació de renda, no pot suposar, directament o indirectament, una minoració del gravamen efectiu d'alguna o algunes categories de renda.

  • Subvencions i ajuts públiques no exemptes que es percebin de la Comunitat Autònoma, a excepció de les que afectin al desenvolupament d'activitats econòmiques o a les rendes que s'integrin en la base de l'estalvi.

A més de l'aprovació de les deduccions autonòmiques, les competències normatives de les Comunitats Autònomes comprenen també la determinació de les següents matèries relacionades amb les mateixes:

  1. La justificació exigible per poder practicar-les.
  2. Els límits de deducció.
  3. El seu sotmetiment o no al requisit de comprovació de la situació patrimonial.
  4. Les regles especials aplicables en els supòsits de tributació conjunta, període impositiu inferior a l'any natural i determinació de la situació familiar.

No obstant això, si la Comunitat Autònoma no regulés alguna d'aquestes matèries, s'aplicaran les normes previstes a aquests efectes en la normativa estatal de l'IRPF.

Fent ús de les competències normatives assumides, les Comunitats Autònomes de règim comuna han aprovat per a l'exercici 2021 deduccions autonòmiques que podran aplicar en les seves declaracions de l'IRPF exclusivament els contribuents que durant aquest exercici haguessin tingut la  residència habitual  en els seus respectius territoris.

Important: en el supòsit de contribuents integrats en una unitat familiar que resideixin en Comunitats Autònomes diferents i presentin declaració conjunta, es consideraran residents en la Comunitat Autònoma en la que tingui la seva residència el membre de la unitat familiar que tingui una major base liquidable. En conseqüència, en la declaració conjunta de la unitat familiar podran aplicar-se les deduccions establertes per aquesta Comunitat Autònoma, encara que algun dels integrants de la unitat familiar no hagués residit en la mateixa.