Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

13. Incorporacions de béns o drets que no derivin d'una transmissió

Normativa: Art. 37. 1. l) Llei  IRPF

En les incorporacions de béns o drets que no derivin d'una transmissió, es computarà com a guany patrimonial el valor de mercat d'aquells. El comentari més detallat d'aquest supòsit de guanys i pèrdues  no derivades de la de transmissions d'elements patrimonials  es conté en l'epígraf"Determinació de l'import dels guanys o pèrdues patrimonials: normes generals", d'aquest mateix Capítol.