Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

Comunitat Valenciana

Per circumstàncies personals i familiarsRelativa a l'habitatge habitualPer donatius i donacionsAltres conceptes deduïbles
 • Per naixement, adopció o acolliment familiar.
 • Per naixement o adopció múltiples.
 • Per naixement o adopció de fills amb discapacitat.
 • Per ostentar el títol de família nombrosa o de família monoparental.
 • Per quantitats destinades a la custòdia no ocasional en guarderies i centres d' 1er cicle d'educació infantil, de fills o acollits en acolliment permanent, menors de 3 anys.
 • Per conciliació del treball amb la vida familiar.
 • Per a contribuents amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, d'edat igual o superior a 65 anys.
 • Per ascendents majors de 75 anys, i per ascendents majors de 65 anys amb discapacitat.
 • Per realització per un dels cònjuges de tasques no remunerades en la llar.
 • Per contribuents amb  2 o més descendents.
 • Per residir habitualment en un municipi en risc de despoblament.
 • Per l'adquisició del seu habitatge habitual per persones amb discapacitat.
 • Per quantitats  per a l'adquisició o rehabilitació d'habitatge habitual procedents d'ajuts públics.
 • Per arrendament habitatge habitual.
 • Per arrendament habitatge com a conseqüència d'una activitat, per compte propi o aliè, en municipi diferent d'aquell en el que el contribuent residia amb anterioritat.
 • Per inversions en instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica o destinades a l'aprofitament de determinades fonts d'energia renovables en els habitatges o edifici on s'ubiquin.
 • Per obres de conservació o millora de la qualitat, sostenibilitat i accessibilitat en l'habitatge habitual efectuats durant el període.
 • Per obres de conservació o millora de la qualitat, sostenibilitat i accessibilitat en l'habitatge habitual efectuats el 2014 i 2015.
 • Per donacions amb finalitat ecològica.
 • Per donacions de béns del Patrimoni Cultural Valencià.
 • Per donatius per a la conservació, reparació i restauració de béns del Patrimoni Cultural Valencià.
 • Per donacions destinades al foment de la Llengua Valenciana.
 • Per donacions o cessions d'ús o comodats per a uns altres fins de caràcter cultural, científic o esportiu no professional.
 • Per donacions dineràries dirigides a finançar programes d'investigació, innovació i desenvolupament científic o tecnològic en el camp del tractament i prevenció de les infeccions produïdes per la COVID-19.
 • Per donacions per contribuir al finançament de les despeses ocasionades per la crisi sanitària produïda per la COVID-19.
 • Per quantitats destinades pels seus titulars a la conservació, reparació i restauració de béns del Patrimoni Cultural Valencià.
 • Per adquisició de material escolar.
 • Per quantitats destinades a abonaments culturals.
 • Per obtenció de rendes derivades de l'arrendament d'habitatge de la qual renda no superi el preu de referència de lloguers privats (deducció de l'arrendador).
 • Per quantitats procedents d'ajuts públics concedides  en virtut del Decret Llei 3/2020, de 10 d'abril, a treballadors i les treballadores afectades per un ERTO i als que han reduït la jornada laboral per conciliació familiar amb motiu COVID-19.
 • Per adquisició de vehicles nous pertanyents a les categories incloses en l'Ordre 5/2020, de 8 de juny.
 • Per inversió en adquisició d'accions o participacions socials en entitats noves o de recent creació.