Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021

Comunitat Valenciana

Per circumstàncies personals i familiarsRelativa a l'habitatge habitualPer donatius i donacionsAltres conceptes deduïbles
 • Per naixement, adopció o acolliment familiar.
 • Per naixement o adopció múltiples.
 • Per naixement o adopció de fills amb discapacitat.
 • Per ostentar el títol de família nombrosa o de família monoparental.
 • Per quantitats destinades a la custòdia no ocasional en guarderies i centres de 1er cicle d'educació infantil, de fills o acollits en acolliment permanent, menors de 3 anys.
 • Per conciliació del treball amb la vida familiar.
 • Per a contribuents amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, d'edat igual o superior a 65 anys.
 • Per ascendents majors de 75 anys, i per ascendents majors de 65 anys amb discapacitat.
 • Per realització per un dels cònjuges de tasques no remunerades a la llar.
 • Per contribuents amb 2 o més descendents.
 • Per residir habitualment en un municipi en risc de despoblament.
 • Per l'adquisició del seu habitatge habitual per persones amb discapacitat.
 • Per quantitats per a l'adquisició o rehabilitació d'habitatge habitual procedents d'ajuts públics.
 • Per arrendament habitatge habitual.
 • Per arrendament habitatge com a conseqüència d'una activitat, per compte propi o aliè, en municipi diferent d'aquell en el qual el contribuent residia anteriorment.
 • Per inversions en instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica o destinades a l'aprofitament de determinades fonts d'energia renovables als habitatges o edifici on s'ubiquin.
 • Per obres de conservació o millora de la qualitat, sostenibilitat i accessibilitat a l'habitatge habitual efectuades en el període.
 • Per obres de conservació o millora de la qualitat, sostenibilitat i accessibilitat a l'habitatge habitual efectuades el 2014 i el 2015.
 • Per donacions amb finalitat ecològica.
 • Per donacions de béns del Patrimoni Cultural Valencià.
 • Per donatius per a la conservació, reparació i restauració de béns del Patrimoni Cultural Valencià.
 • Per donacions destinades al foment de la Llengua Valenciana.
 • Per donacions o cessions d'ús o comodats per a altres finalitats de caràcter cultural, científic o esportiu no professional.
 • Per donacions dineràries dirigides a finançar programes d'investigació, innovació i desenvolupament científic o tecnològic en el camp del tractament i prevenció de les infeccions produïdes pel Covid-19.
 • Per donacions per contribuir al finançament de les despeses ocasionades per la crisi sanitària produïda per la Covid-19.
 • Per quantitats destinades pels seus titulars a la conservació, reparació i restauració de béns del Patrimoni Cultural Valencià.
 • Per adquisició de material escolar.
 • Per quantitats destinades a abonaments culturals.
 • Per obtenció de rendes derivades de l'arrendament d'habitatge la renda del qual no superi el preu de referència de lloguers privats (deducció del llogater).
 • Per quantitats procedents d'ajuts públics concedits  en virtut del Decret Llei 3/2020, de 10 d'abril, a treballadors i les treballadores afectats per un ERTE i als que han reduït la jornada laboral per conciliació familiar amb motiu Covid-19.
 • Per adquisició de vehicles nous pertanyents a les categories incloses en l'Ordre 5/2020, de 8 de juny.
 • Per inversió en adquisició d'accions o participacions socials en entitats noves o de recent creació.