Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

Deduccions per família nombrosa o per persones amb discapacitat a càrrec

Normativa:Article 81 bis i disposició addicional quaranta-dosena Llei IRPF;art. 60 bis Reglament

  1. Deduccions que inclou
  2. Requisits i altres condicions per a l'aplicació de les deduccions
  3. Quantia màxima de les deduccions
  4. Prorrateig, càlcul de l'import i límit de les deduccions
  5. Incompatibilitats entre les deduccions
  6. Abonament anticipat de les deduccions
  7. Cessió del dret a la deducció
  8. Aplicació de les deduccions en la declaració del IRPF
  9. Exemples