Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

Rendes no susceptibles d'imputació

Normativa: Art. 91.3.i), 4, 5 i 9  Llei IRPF

Sens perjudici del comentat anteriorment, no són susceptibles d'imputació les següents rendes:

  • Les rendes positives corresponents a ingressos derivats d'activitats creditícies, financeres, asseguradores o de prestació de serveis, quan com a mínim dos terços dels ingressos corresponents a les mateixes s'hagin realitzat amb persones o entitats no vinculades en els termes de l'article 18 de la LIS.

  • Les rendes positives a què es refereix l'apartat anterior "Rendes susceptibles d'imputació" quan la suma dels seus imports sigui inferior al 15 per 100 de la renda total obtingut per l'entitat no resident.

    No obstant això, s'imputaran en qualsevol cas les rendes a les que es refereix la lletra i) de l'apartat anterior sens perjudici que, també, siguin tingudes en compte a l'efecte de determinar que la suma dels seus imports sigui inferior al 15 per 100 de la renda total obtingut per l'entitat no resident.

  • L'import de l'impost o impostos de naturalesa idèntica o similar a l'impost sobre societats efectivament satisfet per la societat no resident per la part de renda a incloure.

  • Els dividends o participacions en beneficis, inclosos els dividends a compte, en la part que correspongui a la renda positiva que hagi estat imputada.

    En cas de distribució de reserves, s'atendrà a la designació continguda en l'acord social, entenent-se aplicades les últimes quantitats abonades a aquestes reserves.

Important: una mateixa renda positiva només podrà ser objecte d'imputació per una sola vegada, sigui quina sigui la forma i l'entitat en què es manifesti.