Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Confirmació i presentació de l'esborrany de declaració

Quan el contribuent consideri que l'esborrany de la declaració reflecteix la seva situació tributària a l'efecte d'aquest impost podrà confirmar-ho i presentar-ho tenint el mateix, en aquest cas, la consideració de declaració de l'IRPF a tots els efectes.

La confirmació i presentació de l'esborrany de declaració, i la realització de l'ingrés, la sol·licitud de la devolució o la renúncia a la mateixa, s'efectuaran per algun dels següents mitjans:

1. Per mitjans electrònics a través d'Internet en la Seu electrònica de l'Agència

En aquest cas, el contribuent haurà de fer ús d'algun dels sistemes d'identificació següents: certificat electrònic reconegut, sistema Cl@ve PIN o número de referència. Tractant-se de declaracions conjuntes formulades per ambdós cònjuges serà necessari, a més, comunicar el NIF, així com el número de referència o Cl@ve PIN del cònjuge.

Els requisits tècnics que es precisen per a la presentació electrònica de la declaració i el procediment a seguir per això , tenint en compte el resultat de la seva declaració, es comenten dins l'apartat"Presentació de les declaracions de l'IRPF 2022" d'aquest Capítol.

2. Per mitjans electrònics a través del telèfon

Mitjançant trucada al número 901 200 345. A aquest efecte, el contribuent haurà de comunicar, entre altres dades, el seu número d'identificació fiscal (NIF), el seu número de referència o Cl@ve PIN, així com el Codi Internacional de Compte Bancari (IBAN), en què desitgi efectuar l'esmentada domiciliació. En cas de declaració conjunta formulada per ambdós cònjuges serà necessari, a més, comunicar el NIF, així com el número de referència del cònjuge o Cl@ve PIN del cònjuge.

Realitzada la presentació, l'Agència Estatal d'Administració Tributària tornarà el codi segur de verificació associat a la presentació.

A aquests efectes, per l'Agència Estatal d'Administració Tributària s'adoptaran les mesures de control precises que permetin garantir la identitat dels contribuents que efectuen la comunicació, confirmació i presentació de l'esborrany de declaració.

El contribuent pot obtenir el justificant de la seva presentació accedint a la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària a Internet, en l'adreça electrònica https://sede.agenciatributaria.gob.es, mitjançant l'ús d'algun dels sistemes d'identificació següents: certificat electrònic reconegut, número de referència o sistema Cl@ve PIN, o bé mitjançant el servei de comparació de documents electrònics de la Seu Electrònica amb el codi segur de verificació que se li haurà facilitat després de la presentació.

La via telefònica no podrà utilitzar-se per confirmar l'esborrany de la declaració i dur a terme la seva presentació quan el resultat del mateix sigui per ingressar i el contribuent no opti per la domiciliació bancària en entitat col·laboradora de l'import resultant o, si escau, del corresponent al primer termini. No obstant això, en aquests casos, el contribuent també podrà efectuar el pagament a través del document d'ingrés en una entitat col·laboradora dins el termini establert.

Nota: tingui-se en compte la Resolució de 15 de desembre de 2020, del Departament de Gestió Tributària de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual s'habiliten tràmits i actuacions a través del canal telefònic, mitjançant determinats sistemes d'identificació.

3. Personalment

La confirmació i presentació esborrany de declaració podrà fer-se en les següents oficines:

a) El contribuent podrà personar-se en les oficines de l'Agència Estatal d'Administració Tributària , exclusivament per a aquells contribuents que compleixin els requisits que constin en l'adreça electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, https://sede.agenciatributaria.gob.es i amb prèvia solicitud de cita, així com en les oficines  habilitades per les Comunitats Autònomes, Ciutats amb Estatut d'Autonomia i Entitats locals per a la confirmació de l'esborrany de declaració i la seva immediata transmissió electrònica.

En aquest cas s'entregarà al contribuent el seu exemplar del “Model 100. Document d'ingrés o devolució de la declaració de l'IRPF”, com a justificant de la presentació realitzada o, si escau, el justificant de presentació amb les dades del model de declaració de l'IRPF corresponents a la declaració presentada, validat amb un codi segur de verificació, en què constarà la data i hora de la presentació de la declaració.

Ara bé, no podrà confirmar-se l'esborrany de declaració i dur a terme la seva presentació per aquesta via quan el resultat del mateix sigui per ingressar i el contribuent no opti per la domiciliació bancària en entitat col·laboradora de l'import resultant o, si escau, del corresponent al primer termini. No obstant això, en aquests casos, el contribuent també podrà efectuar el pagament a través del document d'ingrés en una entitat col·laboradora dins el termini establert.

També podran presentar-se d'aquesta manera les declaracions de l'IRPF de cònjuges no separats legalment en les que un d'ells sol·liciti la suspensió de l'ingrés i l'altre manifesti la renúncia al cobrament de la devolució, sigui quin sigui el resultat final de les seves declaracions, per ingressar, per retornar o negatiu.

b) En les oficines de les Administracions tributàries de les Comunitats Autònomes i Ciutats amb Estatut d'Autonomia que hagin subscrit amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària un conveni de col·laboració per a la implantació de sistemes de finestreta única tributària, en els termes previstos en aquest conveni.