Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Supòsit especial: sol·licitud de devolució en el cas de contribuents morts durant 2022

En el cas de contribuents morts durant 2022, l'IRPF es meritarà en la data de la defunció i el període impositiu resultarà inferior a l'any natural.

Vegeu sobre això en el Capítol 2 d'aquest manual l'apartat"Meritació i període impositiu".

En aquest cas, són els successors del mort els qui queden obligats a complir les obligacions tributàries pendents per l'IRPF, a exclusió de les sancions, de conformitat amb l'article 39.1 de la LGT.

En relació amb la  LGT  vegeu la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Per això han de presentar la declaració del mort en la modalitat individual i integrar les rendes obtingudes fins al moment de la seva defunció, realitzant, si escau, el pagament del deute resultant.

Ara bé, si el resultat d'aquesta declaració és per retornar, perquè s'efectuï aquesta devolució als successors, d'acord amb l' article 107.6 del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs aprovat pel Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol,  ha d'acreditar-se la proporció que a cadascun correspongui d'acord amb el que disposa la legislació específica, a l'efecte de procedir al reconeixement del dret i al pagament o compensació de la devolució, excepte quan es tracti d'herències jacents degudament identificades, cas en què es reconeixerà i abonarà la devolució a l'herència jacent.

Per tramitar aquesta sol·licitud de devolució i obtenir el pagament, l'Agència Estatal d'Administració Tributària posa a disposició dels hereus  un formulari de caràcter voluntari i de la qual finalitat és únicament  facilitar que es proporcioni la informació i la documentació que es considera  necessària per tramitar la sol·licitud de devolució d'IRPF d'un mort. Aquest formulari potestatiu és l' imprès model H-100 ("Sol·licitud de pagament de devolució a hereus"), disponible en la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, en l'adreça electrònica https://sede.agenciatributaria.gob.es.

Juntament amb la sol·licitud hauran d'aportar la següent documentació:

 • Per a imports inferiors o iguals a 2000 euros:

  • Certificat de defunció.
  • Llibre de Família complet.
  • Certificat del Registre d'Últimes Voluntats.
  • Testament (només si figura en el certificat d'últimes voluntats).
  • En cas que hagi diversos hereus i es desitgi que l'import de la devolució sigui abonat a un d'ells, autorització escrita i signada amb fotocòpia del DNI de tots ells.
  • Certificat bancari de titularitat del compte a nom de les persones que cobraran la devolució.
 • Per a imports superiors a 2000 euros:

  • Certificat de defunció.
  • Llibre de Família complet.
  • Certificat del Registre d'Últimes Voluntats.
  • Testament (només si figura en el certificat d'últimes voluntats).
  • Justificant d'haver declarat en l'Impost de Successions i Donacions l'import de la devolució.
  • En el cas d'existir diversos hereus i que el mitjà de pagament escollit sigui la transferència, certificat bancari de titularitat del compte a nom de tots els hereus o, si escau, Poder Notarial a favor d'algun/s d'ells.