Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Termini i forma de presentació de les declaracions de l'IRPF 2022

Termini de presentació de les declaracions de l'IRPF

El termini de presentació de les declaracions de l'IRPF corresponents a l'exercici 2022, sigui quin sigui el seu resultat, serà el comprès entre els dies 11  d'abril i 30 de juny de 2023, tots dos inclosos.

Tot això, sens perjudici del termini de domiciliació bancària de les declaracions (fins al  27 de juny de 2023) que es comenta en  aquest mateix capítol.

Forma de presentació de les declaracions de l'IRPF

En general

D'acord amb l'article 2 de l'Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per la qual es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions, declaracions informatives, declaracions censals, comunicacions i sol·licituds de devolució, les declaracions de l'IRPF, així com el corresponent document d'ingrés o devolució, podran presentar-se de la següent manera:

a) Presentació electrònica per Internet, que podrà ser efectuada mitjançant algun dels següents sistemes d'identificació: certificat electrònic reconegut, número de referència o sistema Cl@ve PIN que es descriuen en aquest Capítol.

b) Presentació de la declaració a través de la  confirmació de l'esborrany  de declaració que, tal com s'ha comentat en l'epígraf anterior, permet la presentació, a més de per Internet en la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, a través de l'aplicació per a dispositius mòbils, per  telèfon i en les oficines de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, amb prèvia solicitud de cita, així com en les oficines habilitades per les Comunitats Autònomes, Ciutats amb Estatut d'Autonomia i Entitats Locals per a la confirmació de l'esborrany de declaració. En aquest cas, la declaració haurà de presentar-se directament en les esmentades oficines per a la seva immediata transmissió electrònica. Es podran presentar mitjançant la confirmació de l'esborrany de declaració les declaracions per retornar o negatives i les declaracions amb resultat per ingressar, sempre que, en aquestes últimes el contribuent hagués procedit a la domiciliació de l'ingrés resultant o, del primer termini si es tracta de declaracions en les que el contribuent ha optat pel fraccionament del pagament. En el cas de dispositius mòbils el pagament de l'import del deute tributari resultant haurà de realitzar-se necessàriament en dos terminis, mitjançant domiciliació bancària d'ambdós.

Especialitats:

 1. Contribuents de l'IRPF que es trobin acollits al sistema de compte corrent en matèria tributària

  Els contribuents de l'IRPF  que es trobin acollits al sistema de compte corrent en matèria tributària, regulat en els articles 138 a 143 del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, presentaran la seva declaració d'acord amb les regles previstes en els números Un i Dos de l'apartat sisè de l'Ordre de 30 de setembre de 1999, per la qual s'aprova el model de sol·licitud d'inclusió en el sistema de compte corrent en matèria tributària, s'estableix el lloc de presentació de les declaracions tributàries que generin deutes o crèdits que hagin d'anotar-se en aquest compte corrent tributari i es desenvolupa el que disposa el Reial decret 1108/1999, de 25 de juny, pel qual es regula el sistema de compte corrent en matèria tributària.

 2. Contribuents que estan obligats a presentar, a més, declaració per l'Impost sobre Patrimoni

  Els contribuents que presentin declaració per l'Impost sobre Patrimoni, estaran obligats a utilitzar la via electrònica a través d'Internet per a la presentació de la declaració de l'IRPF, havent d'utilitzar la via electrònica, a través d'Internet o del telèfon per confirmar, si escau, l'esborrany de la declaració de l'IRPF.

 3. Contribuents amb residència habitual a l'estranger o desplaçats fora del territori espanyol

  Els contribuents que tinguin la seva residència habitual a l'estranger i aquells que es trobin fora del territori nacional durant els terminis de presentació de les declaracions de l'IRPF podran confirmar i presentar l'esborrany de declaració i, si escau, realitzar l'ingrés o sol·licitar la devolució per via electrònica, a través d'Internet o del telèfon en els termes, condicions i conforme al procediment exposat en l'apartat"Confirmació i presentació de l'esborrany".

 4. Declaracions de l'IRPF de cònjuges no separats legalment en les que un d'ells sol·liciti la suspensió de l'ingrés i l'altre manifesti la renúncia al cobrament de la devolució

  En el cas de declaracions de cònjuges no separats legalment en les que, a l'empara del que disposa l'article 97.6 de la Llei de l'IRPF, un d'ells sol·liciti la suspensió de l'ingrés i l'altre manifesti la renúncia al cobrament de la devolució, les declaracions corresponents a ambdós cònjuges hauran de presentar-se de forma simultània i conjuntament en el lloc que correspongui en funció de que el resultat final de les seves declaracions com a conseqüència de l'aplicació de l'esmentat procediment sigui per ingressar o per retornar.