Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Contribuents no obligats a declarar-quadre resum

Regla

Renda obtinguda

Límits

Altres condicions

1r

Rendiments del treball

22.000
 • Un pagador (2n i restants ≤ 1.500 euros anuals).
 • Prestacions passives de dos o més pagadors retencions de les quals hagin estat determinades per l'Agència Tributària.
14.000
 • Més d'un pagador (2n i restants >1.500 euros anuals).
 • Pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exempts.
 • Pagador dels rendiments no obligat a retenir.
 • Rendiments subjectes a tipus fix de retenció
 • Rendiments del capital mobiliari.
 • Guanys patrimonials.
1.600
 • Subjectes a retenció o ingrés a compte, excepte guanys patrimonials procedents de transmissions o reemborsaments d'accions o participacions de IIC en les que la base de retenció no sigui procedent determinar-la per la quantia a integrar en la base imposable.
 • Rendes immobiliàries imputades.
 • Rendiments de Lletres del Tresor.
 • Subvencions per a l'adquisició d'habitatges de protecció oficial o de preu taxat.
 • Uns altres guanys patrimonials derivades d'ajuts públics
1.000 -
2n
 • Rendiments del treball.
 • Rendiments del capital (mobiliari i immobiliari).
 • Rendiments d'activitats
  econòmiques.
 • Guanys patrimonials.
1.000
 • Subjectes o no a retenció o ingrés a compte.
 • Pèrdues patrimonials.
<500
 • Sigui quin sigui la seva naturalesa.

Comentaris al quadre:

La regla 2a i els seus límits són independents dels continguts en la regla 1a, actuant en qualsevol cas com a criteri corrector de la regla 1a per a rendes d'escassa quantia. En conseqüència, si un contribuent no està obligat a declarar per raó de la naturalesa i quantia de les rendes obtingudes conforme als límits i condicions de la regla 1a, no serà procedent l'aplicació de la regla 2a.

Quan, de l'aplicació dels límits i condicions de la regla 1a, el contribuent estigués obligat a presentar declaració, ha d'acudir-se a la regla 2a i els seus límits per verificar si opera l'exclusió de l'obligació de declarar en tractar-se de rendes d'escassa quantia.

Tingui-se en compte que en la regla 1a no apareixen enunciades les pèrdues patrimonials entre els supòsits exonerats de l'obligació de declarar.

D'igual manera, tingui-se en compte que en la regla 2a no apareix enumerada la imputació de rendes.