Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Exemples de contribuents obligats a declarar

A títol d'exemple, estan obligats a declarar, entre d'altres, els següents contribuents:

 • Els contribuents que hagin percebut rendiments íntegres del treball procedents d'un mateix pagat per un import superior a 22.000 euros anuals.

 • Els contribuents que hagin percebut durant 2022 rendiments íntegres del treball per un import superior a 14.000 euros en els supòsits següents:

  1. Quan procedeixin de més d'un pagador, si la suma de les quantitats procedents del segon i restants pagadors, per ordre de quantia, supera la xifra de 1.500 euros anuals.

   Covid-19: el 2022 finalitzen els ERTEs vinculades crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

   No obstant això, per facilitar la transició als nous expedients de regulació temporal de treball dels articles 47 i 47 bis de l'Estatut dels Treballadors, la disposició addicional primera del Reial Decret llei 2/2022, de 22 de febrer (BOE de 23 de febrer), va establir la pròrroga automàticament fins al 31 de març de 2022 dels expedients als que es referia l'article 1 del Reial Decret llei 18/2021, de 28 de setembre o que haguessin estat autoritzats amb base en el que disposen els articles 2 i 5.1 del Reial Decret llei 18/2021, de 28 de setembre, inclosos els autoritzats conforme a la disposició transitòria única de la mateixa sempre que estiguessin vigents a 24 de febrer de 2022.

   En cas d'ERTO el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE)  assumeix el pagament de la prestació per desocupació  i passa a ser considerat  un altre pagador per al contribuent.

   Tenint en compte  això, i sempre que la resta de les rendes es trobin dins els límits que en cada cas s'assenyalen en l'article 96 de la Llei IRPF, no estaran obligats a declarar per l'IRPF els contribuents  que obtinguin rendiments de treball, quan en aquests casos d'expedients de regulació temporal de treball  (ERTO ) la suma dels rendiments de treball procedents de més d'un pagador  no superin els 14.000 euros o, si escau, de 22.000 euros, si la suma de les quantitats percebudes del segon i restants pagadors, per ordre de quantia, no superin en el seu conjunt la quantitat de 1.500 euros anuals.

  2. Quan es tracti de pensionistes amb diverses pensions retencions de les quals no s'hagin practicat d'acord amb les determinades per l'Agència Tributària, amb prèvia solicitud del contribuent a l'efecte, per mitjà del model 146.

  3. Quan es percebin pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exempts.

  4. Quan el pagador dels rendiments del treball no estigui obligat a retenir.

  5. Quan es percebin rendiments íntegres del treball subjectes a tipus fix de retenció.

 • Els contribuents que hagin estat titulars de béns immobles d'ús propi diferent de l'habitatge habitual i del sòl no edificat, rendes imputades de les quals juntament amb els rendiments derivats de Lletres del Tresor i l'import de les subvencions per a l'adquisició d'habitatge de protecció oficial o de preu taxat i altres guanys patrimonials derivats d'ajuts públics sigui superior a 1.000 euros anuals.

 • Els contribuents titulars d'activitats econòmiques, incloses les agrícoles i ramaderes, sigui quin sigui el mètode de determinació del rendiment net de les mateixes, sempre que els rendiments íntegres juntament amb els del treball i del capital, així com el dels guanys patrimonials sigui superior a 1.000 euros anuals.

 • Els contribuents que hagin obtingut pèrdues patrimonials en quantia igual o superior a 500 euros anuals.

 • Els contribuents titulars d'immobles arrendats (pisos, locals, places de garatge), rendiments dels quals totals, exclusivament procedents dels esmentats immobles, o conjuntament amb els rendiments del treball, del capital mobiliari, d'activitats econòmiques i guanys patrimonials excedeixin 1.000 euros anuals.